Friday, January 19, 2007

 

2: 195. درخشش يك خواننده و نوازنده ي ايراني در جهان: مجموعه ي تازه اي از "حامد نيك پي"يادداشت ويراستار


از حامد نيك پي، خواننده و نوازنده ي جوان و پرتوان و چيره دست ايراني ي ساكن كاليفرنيا پيش از اين در همين تارنما سخن گفته ام و نشاني ي تارنماي او:
http://www.hamednikpay.com/
را -- كه فراگير گزارشي از زندگاني و نمونه هايي از نواخته ها و خوانده هاي اوست -- به خوانندگان ارجمند شناسانده ام.نيك پي كه موزيك ايراني را در ايران و در نزد استادان نامدار آموخته است و سازهايي همچون تار، سه تار، تنبور و عود را با مهارت و ظرافت و توان هرچه تمامتر مي نوازد و در كنار آن، ترانه ها و شعرهاي شاخص فارسي را با آوايي پرشور و دل انگيز و غنايي سرشار مي خواند، از هنگام كوچيدن به آمريكا تا كنون، افزون بر اجراي پاره اي برنامه هاي هنري بر صحنه ها و انتشار نمونه هاي ضبط شده اي از هنرنمايي هايش، به آموزش موزيك ايراني به دوستداران و خواستاران اين بخش از هنر ملّي ي ميهنمان نيز پرداخته و بدين سان، بي ادّعا و هياهو و بدون بهره مندي از پشتيباني ي هيچ كس يا نهادي، در پايگاه ِ پيك ِ هنر ايراني در آمريكا نقشْ ورزيده و كاميابي هاي چشم گير و افتخارآميزي به دست آورده است.از اين هنرمند شايسته و جوان و پويا، به تازگي يك مجموعه از نغمه هاي موزيك ايراني به نام ِ «گذر»/
Solo Passage
كه در دستگاهها و گوشه هاي گوناگون به اجرا درآمده و شنيدن آنها زخمه بر تارهاي دل هر ايراني و هر دوستدار هنر اين ملّت مي زند، در يك سي. دي. در آمريكا نشريافته است.
نشاني ي راه يابي به تارنماي ويژه ي شناساندن و عرضه داشت ِ اين سي. دي. چنين است:

http://www.cdbaby.com/cd/nikpay
افزون بر آنچه از اجراهاي گوناگون هنر اين خُنياگر و نوازنده ي روزگارمان در تارنماي او آمده است، در نشاني ي ويژه ي سي. دي. ي ِ تازه اش نيز نغمه هايي نمونه وار از درونْ مايه ي تمام ضبط شده هاي بر سي. دي. را مي توان شنيد و شورمندانه به جست و جوي خود ِ آن برآمد.
راهنماي سفارش خريد اين اثر تازه ي هنري را نيز مي توان در همين نشاني يافت.نشاني ي پستي و شماره ي تلفن حامد نيك پي براي تماس با او چُنين است:
Hamed Nikpay,
Music Productions
P.O. Box 50482 Palo Alto, CA 94303
USA


Phone: (+650)906-6215
* * *
حامد نيك پي كه در شرايط نامُساعد دوري از ميهن، ناگزيزست براي پيشْ بُرد ِ كار هنري اش با هزارگونه دشواري دست و پنجه نرم كند، از همه ي هنردوستان و به ويژه از هم ميهنانش انتظار ياري و پشتيباني دارد.
*

ايران شناخت، بيش از سي هزار خوانندگان ارجمند و فرهيخته ي خود در ايران و ديگر سرزمينها را فرامي خواند تا با فرستادن پيامهاي همدلانه براي حامد، به او در كارش دلْ گرمي و اميدواري ببخشند و اگر مي توانند، با همياري ي انجمن هاي فرهنگي و هنري ي خود، او را براي اجراي برنامه ي هنري به كشور و شهر اقامتگاه خود فراخوانند.
دوستان گرامي!
متن اين يادداشت و نشاني ي سي. دي. ي ِ تازه ي اين هنرمند را به آگاهي ي همه ي دوستان خود برسانيد و آنان را تشويق كنيد كه سي. دي. را سفارش بدهند و نيز به فروشگاههاي ايراني ي اقامتگاه خود بسپاريد كه آن را براي به فروش گذاشتن، به توليد كننده سفارش دهند.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?