Monday, January 15, 2007

 

2: 193 آينده سازان ِ ايران يا نسل ِ بر باد رفته؟!يادداشت ويراستار«قاصدك!
ابرهاي همه عالم، شب و روز
در دلم مي گريند!»

(مهدي اخوان ثالث)
گزارش، كوتاه؛ امّا همچند ِ كتابي روشنگر و رسا و تصوير، ساده نما؛ امّا گويا و انديشه برانگيز و دلْ آشوبنده است. ديگر چه مي توان گفت و نوشت ازين بهتر و بيان كننده تر؟
در اين سالها، در رسانه ها از كودكان و نوجوانان بينوا و رنجور و بي پناه ميهنمان، از دستْ فروشان ِ خُردْسال دوره گرد، از كارتُنْ خوابها، از دختران ِ نوبالغ ِ ناگزير تنْ فروش و ... بسيار خوانده ايم و در خلوت ِ دل (اگر برجامانده باشد!) به رنج و شكنج گريسته ايم.
در فراسوي ِ همه ي دلْ شوره ها و كوشش و كُنِش مان براي پاسداري از ارزشهاي والاي فرهنگ ِ ميهن، اين واقعيّت هاي تلخ و دردناك ِ روزْمرّه، بر جان و دل هركس آوار مي شود و به درد و دريغ، از خود مي پرسد:
-- آيا ارزشهاي فرهنگي ي ما، با اين تباهْ روزيها، چگونه به آيندگان خواهد رسيد؟
-- آيا آينده سازان ميهن مان همين نسلهاي بي پناه و
بربادرفته اند؟
*
آه، ديگر چه بگويم؟!
«مزاج دهر تَبَه شد درين بلا حافظ
كجاست فكر ِ حكيميّ و راي ِ بَرْهَمَني؟!»
* * *
يادداشت كوتاه زير و تصوير گوياي همراه آن را كه در تارنمايي با نشاني ي:
http://potin.blogfa.com/
نشريافته و دوست ِ مهرورز ِ همْ دل ِ من دكتر تورج پارسي از سوئد -- كه تن و جانش بي گزند باد! -- به اين دفتر فرستاده است، با سپاسْ گزاري از او در پي مي آورم و ديگر هيچ.... در مورد این تصویر باید بگم: درآتلیه بودم و مشغول گرفتن پرتره.
پسرک هراسون اومد و گفت:
--تو رو خدا آقا یه دستمال کاغذی ازم بخر!
دستاشو كه دیدم، گفتم:
-- یکی می خرم؛ پول دوتا رو می دم. بشین عکست رَم بگیرم.
عکس رو گرفتم. پسرک هنوز فکر کنم تا خونه شون -- اگه داشته باشه ! -- به خاطر دو هزار تومنی، دستش از ذوق، روی ِ صورتش باشه. کاش می دید چه عکسی شده:
http://i3.tinypic.com/2yzlhq8.jpg

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?