Monday, January 08, 2007

 

2: 185. گزارش شانزدهمين و فراخوان هفدهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهانيستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در

اینجا بشنوید

*

گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با

يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source

*

All Rights Reserved.

Copyright © 2005-2007, Iran-shenakht


يادداشت ِ ويراستار


گزارش و فراخوان زير در تارنماي كتابخانه ي گويا

www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com

نشريافته و جداگانه نيز به اين دفتر فرستاده شده است. متن رسيده را با سپاسگزاري از گيتي بانو مهدوي براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند ِ ايرانْ شناخت، در اين صفحه بازْنشرمي دهم:

تنديس فردوسي كه جوانان تهران در باغ كاخ سعدآباد از برف ساختند


شانزدهمین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، پنجم ژانویۀ دو هزار و هفت، برابر با پانزدهم دی ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.

متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست شانزدهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.

هفدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، نوزدهم ژانویه دو هزار و هفت مطابق با بیست ونهم دی ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم . در این نشست بخش فریدون مورد بحث قرارخواهد گرفت.

برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویّت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.

به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.

راهنمای ورود به اتاق شاهنامه پژوهی

شاهنامۀ فردوسی در کتابخانۀ گویا

فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا

فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?