Sunday, December 24, 2006

 

بی توجُهی به جشنهای ملُی نتيجه ی تنبلی ی خودمان است: پيوستی بر درآمد - ۲: ۱۶۴


يادداشت ويراستار

سوم دی ماه ۱۳۸۵
گزارش زير را که امروز به اين دفتر رسيده است، برای رساترکردن درآمد - ۲: ۱۶۴ در پی می آورم.


خبرگزاري ميراث فرهنگي


فراموش شدن بسياري از آيين هاي ملي همچون شب يلدا نتيجه فراموش كردن بسياري از سنت هاي شفاهي ما توسط مردم است.


كتايون مزداپور: بي توجهي به جشن هاي ملي نتيجه تنبلي ي خودمان است


اين اسطوره شناس در اين زمينه گفت:
« فرهنگ شفاهي، فرهنگ غالب ما بوده است و اين فرهنگ، بايد به وسيله تعاملات سينه به سينه منتقل شود، درحالي كه به دليل كوتاهي هاي مردم و حتي كارشناسان اين امر، بسياري از سنت ها از جمله برخي آيين هاي يلدا از بين رفته است.»
وي با بيان اين كه فرهنگ غالب در دنياي امروز فرهنگ مسيحي - اروپايي است، ادامه داد:
« ما بسياري از سنت هاي شفاهي خود را دور ريخته ايم وتحت تاثير فرهنگي غير بومي قرار گرفته ايم. البته اين مشكل به آيين‌هاي يلدا خلاصه نمي شود، به صورتي كه بسياري از كودكان ما شيوه درست صحبت كردن را نمي دانند.»
مزداپور عنوان كرد:
« بسياري از آيين هاي سنتي ما به نسبت 30 سال قبل تغيير بسيار كرده است. به عنوان مثال اگر 30 يا 40 سال پيش كودكان بوستان، گلستان يا ديوان حافظ را از حفظ بودند، امروز ديگر چنين حوصله اي ندارند.»
وي با بيان اين كه برخي از جنبه هاي فرهنگ يا آيين هاي سنتي جنبه ي مد پيدا كرده است، اضافه كرد:
« در بسياري از مواقع، اعمال ما نتيجه دنباله روي از ديگران است. يعني اگر به مولوي روي مي آوريم، به اين دليل است كه اروپايي ها آنها را به شناسانده اند و ما ارزش آنها را شناخته ايم.»
مزداپور با بيان اين كه در سال اخير اقداماتي در اين زمينه انجام شده، گفت:
« اميدوارم اين اقدامات در طول سالهاي اخير ادامه يابد. زيرا بايد ابتدا جاذبه هاي فرهنگي خود را به خوبي بشناسيم تا بتوانيم آنها را نيز زنده نگاه داريم.»
*
اصل گزارش و تصوير بانو دکتر کتایون مزداپور را در نشانی ی زیر ببینید و بخوانید :
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=35984<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?