Sunday, December 24, 2006

 

۲: ۱۷۳. شماره ی تازه ی «روزنه» در ديدرس - دوستداران فرهنگ و ادبروزنه
(ژانويه - فوريه ۲۰۰۷)


يادداشت ويراستار
چهارم دی ماه ۱۳۸۵


دوماهنامه ی الکترونيک روزنه (ژانويه - فوريه ۲۰۰۷) با انبوهی از گزارشها و گفتارهای خواندنی و تصويرهای ديدنی در شبکه ی جهانی نشريافت. با آفرين به بانو شيرين طبيب زاده برای اين کوشش بارآور تازه اش، نشانی ی روزنه را در این جا می آورم:
http://www.rozanehmagazine.com/JanuaryFeb07.html/MainJanFeb07.html<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?