Wednesday, November 29, 2006

 

2: 141. "ايران شناخت" خار ِ چشم ِ نودولتان ِ تنگْ چشم ِ همسايه ي ايران!يادداشت ويراستار


تارنماي ايران شناخت كه از آغاز به كارش در ارديبهشت 1384 (جون 2005) با پذيره ي ِ گرم ِ ايرانيان و جُزْ ايرانيان ِ خواستار ِ شناخت ِ دقيق و درست ِ گذشته و اكنون ِ ايران در گستره هاي گوناگون ِ فرهنگي، ادبي، هنري و اجتماعي رو به رو بوده است و هم اكنون به گواهي ي ِ آمار، در مجموع، بيش از 30000 بيننده و خواننده از كشورهاي مختلف جهان دارد، از سوي ِ ديگر، با كينه توزي و بازْداري ي نودولتان ِ تنگْ چشم و ناسازگار ِِ همسايه ي ِ ميهنمان رو به رو شده است! آنان كه پايه هاي اقتدارشان را بر چاه هاي نفت و دلارهاي نفتي گذاشته و با تكيه بر قدرت ِ آزمندان ِ نفتْ خوار ِ جهاني، همچون "مير ِ نوروزي" در فرهنگ ما، "حكم ِ پنج روزه" ي خويش را حكومت ِ ابدمدّت مي پندارند، از نام ِ نامي ي ِ ايران و هرآنچه با اين نام پيوند دارد، دچار وحشت مي شوند!
دوستي كه به تازگي از سفري به "دوبي" پايتخت "امارات ِ متّحد ِ عربي" بازگشته است، امروز در پيامي به دفتر من خبرداد كه در مدّت اقامتش در آن جا، در هنگام ِ كوشش براي گشودن ِ صفحه ي اين تارنما -- كه در آن سرزمين كوچك، بيش از 400 بيننده و خواننده ( البته با به كارگيري ي ِ فيلترشكن!) دارد -- با اخطار ِ باز داري و كورباش! دور باش! ِ دستگاه اداري بر صفحه ي رايانگر ِ خود، رو به رو مي شده است.
اين هم تصوير ِ متن ِ عربي و انگليسي ي خُرده فرمايش آن آقايان:(براي خواندني كردن ِ متن ِ آمده در اين تصوير، پيكان ِ موشواره را روي آن ببريد و دو بار بفشاريد.)
* * *
به راستي چه چيز در نشرْداده هاي اين تارنما، خاطر ِ ناظريف مسندْنشينان ِ آن به اصطلاح "امارات" را آزرده است كه به اين گونه كُنِش هاي آزادي ستيز دست مي زنند؟! آنان همچون همه ي ِ خودكامگان ِ از خود خشنود، به كلّي گويي بسنده مي كنند و حتّا يك نمونه از داده هاي تارنماي بازداشته را كه با به اصطلاح "ارزشهاي ديني، فرهنگي، سياسي و اخلاقي" ي مورد ِ ادّعاي شان ناهمخواني داشته باشد، عرضه نمي دارند!

آيا دفاع از نام كهن و بلندْآوازه ي خليج فارس در برابر ِ نام ِ خندستاني ي ِ برساخته ي عروسكهاي قدرت نما و يا تأكيد ِ همواره ي من بر ارزشهاي جهانْ شمول ِ فرهنگ ايراني -- كه دشمنان ِ كوته بين تاب شنيدن و خواندنش را ندارند -- انگيزه ي اين كژْتابي با ايران شناخت نبوده است؟
در اين صورت، بي آن كه خواست ِ من دشنامْ گويي و اهانت ورزيدن به كسي يا دستگاهي باشد، ناگزير بايد بگويم:
"شبْ پره گر وصل ِ آفتاب نخواهد/ رونق ِ بازار ِ آفتاب نكاهد!"
ايران ي كه همه ي تازشهاي خونبار ِ توراني و يوناني و رُمي و عرب و مغول را در تاريخ ِ پر رنج و شكنج ِ خود از سر گذرانده و همچون درختي ستبر و استوار بر سر ِ پا ايستاده است، بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد!
به گفته ي استاد زنده ياد دكتر محمّد باقر هوشيار:
"بايد چُنان صَخره ي بزرگي باشي كه جريان ها از كنار ِ تو بگذرند و به آنها بگويي: تو آبي، برو!"
*
ايران شناخت
در همان حال كه در راستاي پاسداري از ارزشهاي جاودانه ي ايراني گام برمي دارد و خويشكاري مي ورزد، از تنگْ چشمي هاي نودولتان به دور است و به هيچ كس و هيچ قومي -- حتّا آنان كه در گذشته با ايران دشمني ها ورزيده و آسيب هاي بسيار بدان رسانده اند و يا هم اكنون به ارزشهاي بنيادين ِ آن دهنْ كجي مي كنند -- توهين نمي كند و كين نمي توزد. امّا از سوي ديگر، گفتار و كردار ِ نابرادرانه هيچ كس و هيچ دستگاهي را در جهت ستيز با ايران و ناديده گرفتن ِ حقّ هاي شناخته ي آن برنمي تابد.
ايران همواره ايران و خليج فارس، هميشه خليج فارس خواهد ماند! بگذار تابش ِ اين نامهاي ِ پُرفروغ، چشمان دشمنان ِ ستيهنده را خيره كند و توان ِ شناخت ِ حقيقت را از آنها بازگيرد.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?