Tuesday, November 28, 2006

 

ايران ِ مهين: ترانه اي از بهار - پيوست درآمد 2: 134يادداشت ويراستار


در درآمد ِ 2: 134 گزارشي از برگزاري ي آيين ِ زادْ روز ِ محمّد تقي بهار، ملك الشّعرا به كوشش علي دهباشي
در خانه ي هنرمندان تهران، آوردم.
امروز بسته اي از تهران به دفترم رسيد كه دهباشي در آن، افزون بر يك شماره از بُخارا، كارت زيبايي با خوشنويسي ي سطري از يك ترانه ي شورانگير بهار را نيز برايم فرستاده است. با سپاس گزاري از او، براي شريك گردانيدن خوانندگان اين تارنما در شوق ديدن اين يادگار ِ ارزنده ي استاد و شاعر بزرگ ِ روزگارمان، تصوير ِ آن را به منزله ي پيوستي بر آن درآمد، در اين جا مي آورم.


 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?