Friday, November 10, 2006

 

2: 121. گزارش ِ يازدهمين و فراخوان ِ دوازدهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني
نمايي از چهره ي فردوسي
بر پرچم تاجيكستان
ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در

اینجا بشنوید
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source


*
Copyright
© 2005-2006, Iran-shenakht

يادداشت ويراستار


گزارش و فراخوان ِ زير، امروز در تارنماي ِ كتابخانه ي گويا http://www.ketabkhaneyegooya.blogspot.com

نشريافته است. منن آن را با سپاسگزاري از همكاري ي ِ سازنده ي گيتي بانو مهدوي، بنيادگذار و سرپرست كتابخانه ي گويا و كدبانوي ِ خيمه سراي شاهنامه پژوهي، در اين تارنما بازْنشرمي دهم.


یازدهمین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، دهم نوامبر دو هزار و شش برابر با نوزدهم آبان ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید. در این نشست علاوه بر افرادی که در نشست پيشين حضور داشتند، آقای آرش شریف زاده عبدی از دانمارک نیز شرکت داشتند. متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست یازدهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.


دوازدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، هفدهم نوامبرمطابق با بیست وششم آبان هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بحث در مورد بخش جمشید را ادامه خواهیم داد.

برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید. به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.


نقاشی "پذيرفتن آيين زرتشت توسُّط گشتاسب" اثر شمس خلخالي

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?