Wednesday, November 08, 2006

 

2: 119. دريچه اي بر باغ ِ بسيارْ درخت: برنامه اي تلويزيوني به ياد ِ عمران صلاحييادداشت ويراستار


همين امروز در درآمد ِ پيش، از زنده ياد عمران صلاحي، شاعر، طنزنويس، طرح-طنزنگارهنرمند و پژوهنده ي تاريخ طنزنگاري در ايران، به مناسبت ِ چاپ تصوير او بر روي جلد ِ نگاه نو- 71 ياد كردم. پس از آن، پيامي به دفترم رسيد از بانويي به نام ِ الما انوش كه در يكي از تلويزيونهاي ايراني ي لُس آنجلس، اجراكننده ي برنامه اي ادبي با عنوان ِ دريچه اي بر باغ ِ بسيار درخت است. (اين عنوان، برگرفته ازعنوان ِ برنامه اي به همين نام است كه زنده ياد مهدي اخوان ثالث در تلويزيون ملّي ي ايران اجرا مي كرد.)
بانوي اجراكننده ي اين برنامه، يكي از اجراهاي اخير خود را ويژه ي عمران صلاحي كرده است كه در آن، مروري آگاهاننده در زندگي و آفريده هاي ادبي و هنري ي ِ وي دارد.
دو نمونه از طرح-طنزنگاري هاي عمران صلاحي


براي تماشا وشنيدن اين برنامه، مي توانيد بر اين نشاني بفشاريد:

http://www.afnl.com/

سپس در صفحه اي كه گشوده مي شود، در ستون ِ سوي ِ چپ، بر

Archives
بفشاريد و در جدولي كه نمايان مي گردد،

Alma 10-21-2006
را برگزينيد.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?