Saturday, November 04, 2006

 

2: 115. ايرانيان و يونانيان از ستيز و جنگ تا انديشه و فرهنگگونه ي ِ پويا نماي ِ اين تصوير ِ خيالي ي ِ فردوسي را در اين نشاني ببينيد و وانمود ِ صداي ِ او را بشنويد
http://dreamor.com/


ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در
اینجا بشنوید *
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكردازخاستگاه، آزادست.


.Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to sourceCopyright © 2005-2006, Iran-shenakht


يادداشت ِ ويراستار


دو ملّت بزرگ و فرهنگ ساز ِ باستاني، ايران و يونان، از روزگاران ِ كهن با يكديگر در برخورد و داد و ستد بوده اند. ايرانيان و يونانيان، در پاره اي از دورانها به انگيزه ها و سبب هاي گوناگون به ستيز و جنگ با يكديگر مي پرداختند كه با دريغ، از اين رهگذر آسيبهاي بسيار به فرهنگ و تمدّن ِ هر دو قوم واردآمد.
امّا روي ديگرسكّه، درخشان و چشمْ گير و ستودني است. يعني فرهيختگان و دانشوران و پژوهندگان ِ هر دو سرزمين، در هر دو دوران باستاني و نخستين سده هاي پس از فروپاشي ي فرمانروايي ي ساسانيان در ايران، به رغم ِ جنگبارگي و ستيزها و لشكركشي هاي فرمانروايان شان، با يكديگر بده بستانهاي گسترده ي فرهنگي و فلسفي داشتند كه در فرهنگهاي هردوان تأثير فراوان بخشيد و سپس به ديگرْ گستره هاي فرهنگي ي جهان، راه يافت و تا به امروز هم چشمْ گيرمانده است.
ايرانيان امروز در عرصه ي فرهنگ ملّي و جهاني، افزون بر نياز به شناخت يادگارهاي انديشه و خِرَد ِ نياكان خود و چگونگي ي داد و ستدهاي فرهنگي ي آنان با يونانيان، محتاج آنند كه يونان و يونانيان را بهتر بشناسند و با كنارگذاشتن ِ نگاه دشمنانه و منفي ي برخي از گذشتگان نسبت به آن قوم از يك سو و برخورد فرهيخته و انتقادي با يوناني مآبي ي نژادپرستانه ي باختريان و كوچك شماري ي ارزشهاي فرهنگي ي ايرانيان از سوي ديگر، راه ِ يونان شناسي ي پيشرو و آگاهانه و آزادمنشانه را بيش از پيش هموارگردانند.
در اين جاست كه پاي ِ زبان به ميان مي آيد و نيازمند آنيم كه با كليد ِ زبان به گنجينه ي انديشه و خِرَد و فلسفه ي يوناني راه يابيم و ارزشهايي آن را به خوبي بشناسيم.
*
در همين راستا، مژده اي رسيد از بارآوري ي كوشش ِ تازه ي پژوهنده ي جوان و پويا، عرفان قانعي فرد. او در


ِتارنماي خود به نام سفرها و ديدارها، در گفتاري با عنوان ِ در جستجوی ارتباط زبانی ِایران و یونان از نشرِ كتاب ِ تازه اشِ نخستین فرهنگ یونانی-فارسی، خبرداده است. قانعي فرد در سرآغاز ِ نوشته اش آورده است:
"قبل از هر چیز، احساس نیاز به این ابزار و مرجع، با توجه به علاقه ي ایرانیان به مطاله و شناخت تاریخ و فلسفه و هنر و اندیشه ي یونان – شاید به عنوان خاستگاه غرب – در بین قشر تحصیلکرده وجود داشت و خوشبختانه این انتظار به سر رسید. و امروزه فرهنگی منتشر می شود که این فرهنگ را شاید بتوان نوعی شناساگر نامید که قیاس اعتبارش را اهل زبان می توانند روشن كنند."
متن ِ كامل ِ گفتار ِ يادكرده را مي توانيد در نشاني ي زير بيابيد و بخوانيد:
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/
*
اين گفتار، همچنين در روز سه‌شنبه ۹ آبان ۱٣٨۵ (/ ٣۱ اکتبر ۲۰۰۶) درنشريّه ي خبري ي الكترونيك ِ اخبار ِ روز با نشاني ي ِ
http://www.akhbar-rooz.com/
بازْنشر داده شده است.

 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?