Saturday, October 07, 2006

 

2: 94. گزارش ِ هفتمين و فراخوان ِ هشتمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهانيستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی را در اینجا بشنوید
Copyright © 2005-2006, Iran-shenakht

گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.

Free to use on any web and media, without any changeand with a reference to source

يادداشت ويراستار


گزارش زير، امروز در تارنماي كتابخانه ي گويا نشريافته است:

هفتمین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، ششم اکتبر مطابق با چهاردهم مهر ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست ِهفتم را مي توانيد در اينجا بشنوید.


هشتمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، سیزدهم اکتبر مطابق با بیست و یکم مهر هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 2 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم.
برای شرکت در این نشستها، هیچگونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویّت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ. م.

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?