Saturday, September 30, 2006

 

2: 86. زرتشتيگري: نگاهي از دَرونستایشْ سرود ِ خِرَد
از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی را
دراینجا بشنوید


يادداشت ويراستارCopyright © 2005-2006, Iran-shenakht

گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.


Free to use on any web and media, without any change and with a reference to source
* * *
زرتشتيگري يا كيش زرتشتي، كهن ترين يادمان ِ فرهنگي ي ايرانيان است كه پشتوانه ها و خاستگاه هاي به نسبت روشنگر، زمينه ي پژوهش در آن و شناخت ِ آن را فراهم مي كند. درباره ي چيستي و چگونگي ي اين كيش، افزون بر آنچه در متنهاي برجامانده ي فارسي ي ميانه (پهلوي) از روزگار ساسانيان و نخستين سده هاي پس از آن، برجا مانده و اشاره هاي پراكنده اي كه در خاستگاه هاي تاريخي و فرهنگي ي عربي و فارسي در هزاره ي پشت سر آمده، پژوهشهاي ِ دانشوران ِ باختري و پارسي و ايراني در چند سده ي ِ اخير، رهنمون ِ خواننده ي ِ پُرسا و جوياي امروزين است. امّا اين همه، به يك معنا، نگرشي از دور و بيرون به شمار مي آيد و با همه ي ارزشهاي دانشي و پژوهشي كه دارد، نمي تواند، بر آنچه در جامعه ي كنوني ي ِ زرتشتيان مي گذرد و برداشتي كه پيروان و رهروان اين كيش ِ ديرينه از دين خويش دارند، پرتو بيفكند و -- به تعبير ديگر -- نگاهي از درون، به شمار نمي آيد.
در اين زمينه، باز هم دوست ارجمند، آقاي دكتر تورج پارسي، با مهر ِ هميشگي اش، چراغي فراراه من گرفته و نشاني ي تارنمايي به نام ِ اهوازي را به اين دفتر فرستاده كه دستاوَرد ِ انجمن ِ زرتشتيان ِ اهواز است:
http://ahwazi.blogfa.com/
با روي آوري بدين تارنما، مجموعه اي از گفتارها، گفتمان ها، گفت و شنودها و پرسش و پاسخ ها را خواهيم يافت كه مي تواند ما را به درون اين جامعه رهنمون گردد و فرصت برخورد از نزديك را به ما بدهد. هرچند كه داده هاي اين نشريّه، همه استوار بر پشتوانه هاي با اعتبار ِ پژوهشي و دانشي نيست و گاه باري به هرجهت و توجيهي مي نمايد، مي توان با احتياط و نگاه داشت ِ حقّ ِ شكّْ ورزي ي دانشي و جُستارهاي فرهيخته تر، تا اندازه اي از آنها بهره گرفت و سر ِ نخ هايي به آگاهي ي بيشتر، به دست آورد. باسپاسي ديگر به فرستنده ي دل سوز و رهنمون ما به اين رسانه.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?