Saturday, October 28, 2006

 

2: 105. گزارش دهمين و فراخوان ِ يازدهمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني
ستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی با اجراي نوشين دُخت و سهراب انديشه را در اینجا بشنوید
تصوير و صداي ِ فرضي ي ِ پويانماي ِ فردوسي را در اين نشاني ببينيد و بشنويد:
http://dreamor.com/
*
Copyright © 2005-2006, Iran-shenakht
*
گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد
از خاستگاه، آزادست.


Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source


يادداشت ويراستار


گزارش و فراخوان زير، امروز در تارنماي كتابخانه ي گويا نشريافته است كه با سپاسگزاري از دوست و همكار ارجمندم بانو گيتي مهدوي، آن را در اين جا بازْنشرمي دهم.
يادآورمي شوم كه تغيير ِ ساعت ِ آغاز ِ نشست ِ يازدهم به وقت ِ تهران از ساعت 2 به 1 پس از نيمروز، به سبب ِ ثابت بودن ِ ساعت در تهران و يك ساعت تغيير در سيدني است.
* * *
دهمین نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ جمعه، بیستم وهفتم اکتبر دو هزار و شش برابر با پنجم آبان ماه هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید.
متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست دهم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
*
یازدهمين نشست شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني را در تاریخ جمعه، دهم نوامبرمطابق با نوزدهم آبان هزارو سیصدوهشتادوپنج از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 1 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. در این نشست بخش جمشید مورد بحث قرار خواهد گرفت.
برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی. گ.م.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?