Saturday, October 28, 2006

 

2: 104. كارنامه ي سرشار ِ انجمن ِ جهاني ي ِ ايران شناسي در چهلمين زادْسال ِ آنستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی را در اینجا بشنوید
*
Copyright
© 2005-2006, Iran-shenakht
*

گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد
از خاستگاه، آزادست.


Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to sourceيادداشت ويراستار


كوششها و كُنِشهاي ايران شناختي ي دوران جديد كه از سده ي هفدهم ميلادي، از سوي برخي از دانشوران و پژوهندگان باختري آغازشد و سپس شماري از پژوهشگران ِ ايراني آن را پي گرفتند، در سده ي بيستم و اينك دنباله ي آن در سده ي بيست و يكم، به تدريج چنان دامنه ي گسترده اي يافت كه به يك بخش ِ جدايي ناپذير از مجموعه ي دانشهاي انساني با سنجه اي جهاني تبديل گرديد. گسترش ِ شگفت و غول آساي ِ امكان ِ پيوندهاي جهاني و رسانه هاي جهان شمول و نيز جاي گزيني ي خواسته يا ناخواسته ي بسياري از ايرانيان ِ فرهيخته و پژوهنده در سرزمين هاي باختري و راه يابي شان به پايگاه هاي دانشگاهي و نهادهاي پژوهشي در آن كشورها در دهه هاي اخير و نقشْ ورزي ي تأثيرگذارشان در فرآيند ِ ايران شناسي، اين رشته از دانش را از حالت مهجور و محدود ِ "شرق شناسي" ي نخستين، بيرون آورد و شادابي و پويايي ي سزاواري بدان بخشيد.
امروز نه تنها اثري عظيم و جهاني همچون دانشنامه ي ايران
(Encyclopaedia Iranica)
در آمريكا و به زبان جهاني ي انگليسي در فرآيند ِ تكوين و تدوين قرار دارد و تا كنون 13 جلد از آن چاپخش شده است؛ بلكه سازمانها و نهادهاي دانشگاهي و فرهنگي و هنري و جامعه شناختي ي بسياري در گستره اي از اسكانديناويا تا كاليفرنيا و از آن جا تا استراليا با طرحها و برنامه هايي سودمند و روشنگر، سرگرم كار ِ كارستان ِ ايران شناسي اند و دستاوردهاي ارزنده ي خود را هم به ايرانيان و هم به ديگرْ جهانيان عرضه مي دارند.
به راستي مي توان گفت كه اينان دروازه هاي فرهنگ و ادب و تاريخ و تمدّن ِ شكوهمند ِ ايراني را به روي جهانيان مي گشايند تا همگان بتوانند به شيوه اي فرهيخته و در فراسوي همه ي هياهوهاي مبتذل ِ روزمرّه ي سياست بارگان، ايران ِ راستين را بشناسند و ارزشهاي والاي ِ انساني ي ِ فرهنگش را به نيكي دريابند.
* * *
يكي از اين گونه نهادهاي ِ پويا و كارآمد، انجمن ِ جهاني ي پژوهشهاي ايران شناختي است كه در كوشندگي ي چهل ساله اش، خدمتي گسترده و شايسته به شناخت ِ ايران در جهان كرده است و كارنامه اي سرشار و افتخارآميز دارد.انجمن ِ جهاني ي ِ پژوهشهاي ايران شناختي
ISIS
The International Society for Iranian Studies
(Established 1967)پژوهنده ي ِ گرامي، آقاي دكتر حميد اكبري، از گردانندگان ِ اين انجمن، در پيامي مهرآميز به اين دفتر، گزارش تازه اي از كوششهاي اين نهاد را عرضه داشته اند. با سپاسگزاري از ايشان و شادباش چهل سالگي ي انجمن، بديشان و همه ي همگامانشان، در اين جا به اين گزارش، پيوند مي دهم تا خوانندگان اين تارنما نيز بتوانند از كارنامه ي انجمن آگاه گردند.


متن ِ گزارش را در اين جا بخوانيد.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?