Thursday, October 26, 2006

 

پيوست ِ دوم بر درآمد ِ 2: 102 - حلقه ي ديگري در زنجيره كوششهاي فرهنگي ي ِ عرفان قانعي فردستایشْ سرود ِ خِرَد از: دیباچه ي ِ شاهنامه ي فردوسی را در اینجا بشنوید


Copyright © 2005-2006, Iran-shenakht


گُفتاوَرد از درونمايه هاي اين تارنما در رسانه هاي چاپي و الكترونيك، بي هيچ گونه تغيير و با يادكرد از خاستگاه، آزادست.

Free to use on any web and media, without any changes and with a reference to source


يادداشت ويراستار


در درآمد 2: 102 و پيوست يكم آن، در ضمن ِ آرزومندي براي بهبود حال ِ پژوهنده و مترجم پويا و پركار ميهن مان عرفان قانعي فرد، نگاهي كوتاه نيز به كارهاي ِ او داشتم.
هرگاه بخواهم زبان و بيان اديب و تاريخ نگار بزرگمان خواجه ابوالفضل بيهقي را در وصف ِ كُنِش ِ عرفان به كار بَرَم، بايد بگويم كه:
"او انگشت در جهان دركرده است و فرهيخته و پژوهنده و دانشور ِ دوستدار و خدمت گزار ِ ايران مي جويد و هركجا چُنين كسي را بيابد و كارش را كارستان ببيند، با او به گفت و شنود بنشيند تا چندي و چوني ي دستْ آورد ِ او را نيك بشناسد و به ديگران بشناساند."
چُنين است كه در سالهاي ِ اخير با همّت ِ والاي ِعرفان قانعي فرد، توانسته ايم به حضور ِ مجلس ِ اُنس و كارگاه انديشه و خِرَد ِ شماري از بزرگان ادب و فرهنگ روزگارمان راه يابيم و چُنان كه گويي خود به ديدارشان كامياب شده باشيم، بسيار بيشتر از شناختي كه دورادور از آنان داشته ايم، با ايشان دمساز و همدل و همراز گرديم. اين كار ِ بايسته و شايسته، به ويژه براي ما ايرانيان كه فرهنگ ِ نوشتاري و حافظه ي ِ تاريخي مان چندان گسترده و پُرمايه و ژرف نيست و هم از اين رو، دچار گُسست ِ فرهنگي و از دست دادن بسياري از ارزش هامان شده ايم، بسيارپراهميّت است و جاي قدرداني ي فراوان دارد. به راستي هرگاه درروزگاران پيش و حتّا در همين گذشته ي نه چندان دور، "عرفان" هايي چُنين جوينده و پوينده داشتيم، آيا امروز در شناخت زندگي و كارنامه ي ِ نامداران خود تا اين اندازه بينوا و تُهي دست و سردرگم بوديم كه اكنون هستيم؟!
*
امروز نمونه ي ِ تازه اي از كوششهاي ِ ارزنده ي فرهنگي ي اين پژوهنده ي جوان نشريافته است كه آن را شايان يادآوري و بازْنشر در پيوستي بر پيشْ آورده ها ديدم.
نشريّه ي الكترونيك اخبار ِ روز
http://www.akhbar-rooz.com/
در شماره ي ِ چهارشنبه ٣ آبان ۱٣٨۵- ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ خود، متن ِ گزارش ِ ديدار و گفت و شنود ِ عرفان قانعي فرد با پژوهنده، ناقد ِ ادبي، كتاب شناس و مترجم فرهيخته و ارجمندمان كامران فاني را نشر داده كه بسيار
خواندني، ارزنده و آموزنده است و كارنامه ي درخشان يكي از راه نوردان ِ سختْ گام ِ راه ِ فرخنده ي ِ فرهنگ را در برابر ديدگان ما مي گشايد و به جان و دل مان صفا مي بخشد.
فاني از تيره و تبار ِ آن سَره مرداني است كه گرفتار ِ غوغاسالاري ي ِ سياست بازان و روزمَرّگي ي فرصت جويان نشده و سالهاي زندگاني اش را يكسره وقف كوششي فرهيخته و فرهنگ پرور و آينده ساز كرده است و بايد بر نگرش عرفان در گزينش اين كوشنده ي سرآمد براي گفت و شنود، آفرين خواند.
قانعي فرد، عنوان ِ گزارش گفت و شنودش با فاني را
یادی از کامران فانی، مترجم و محقق
گذاشته و چكيده ي برداشت ِ خود از مَنِش ِ فرهيخته و والاي ِ همْ سخن ِ خويش را در عبارت ِ
لحظه‌ای‌ غفلت‌ از کتاب‌، برایش‌ حُکم ِ ‌مرگ‌ دارد
زيرْ عنوان ِ نوشتارش كرده است.
او در سرآغاز ِ گزارش ِ خويش، گزينه ي ديدگاه ِ فاني را چُنين بيان كرده است:
"از دیدگاه‌ فانی‌، سیاستمدارها احمقند و وجودشان‌ مانند مگسی‌ مزاحم‌؛ چون‌ با سیاه‌کاری‌ و فریب‌ آرامش‌ را به‌ هم‌ می‌ریزند. از دید ِ فانی‌ ریشه ي ِ حلّ ‌همه‌ مشکلات‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ است‌. انگار می‌خواهد بگوید جامعه ي‌ ِ ما ایرانیان،‌ نیازمند ساختار فرهنگی‌، انقلاب‌ فرهنگی‌، بنیاد نهادن‌ فرهنگ ‌اساسی‌، و تمرین‌ به‌ ساختن‌ فرهنگ‌ است‌، نه‌ سیاست‌ و اقتصاد؛ یعنی‌ مشکل ِ ‌اوّل‌ ِ ما بی‌فرهنگی ي ِ‌ ماست ..."‌

*
متن ِ كامل ِ اين گزارش را در نشاني ي زير بيابيد و بخوانيد:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=6347


Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?