Wednesday, September 20, 2006

 

2: 72. شاهنامه پژوهي در شبكه ي جهاني: گزارش پنجمين و فراخوان ِ ششمين نشستتنديس فردوسي در دوشنبه پايتخت تاجيكستان


يادداشت ويراستار


Copyright © 2006-Iran-shenakht

پنجمين نشست ِ شاهنامه پژوهي در شامگاه جمعه 24 شهريورماه 1385 برگزارگرديد و شماري از دوستداران ادب حماسي و فرهنگ ايراني بدان پيوستند و در يك گردهمايي ي الكترونيك از سرزمينهاي بسيار دور، ساعتي را در كنار ِ هم گذراندند و با شوري ايران دوستانه و ژرفاكاوي ي ِ پژوهشگرانه، گفتمان ِ شناخت ِ ديباچه ي شاهنامه را -- كه در چهار نشست ِ پيشين، درونمايه ي سخن بود -- پي گرفتند و نكته هاي كليدي ي ِ مهمّي را به بحث گذاشتند.
با پوزش از اين كه به سبب برخورد با يك نابساماني ي فنّي، نشر ِ اين درآمد چند روزي دچار ِ درنگ و ديركرد شد، گزارش ِ نشست ِ پنجم و متن ِ ضبط شده ي گفت و شنودهاي ِ آن و نيز فراخوان ِ نشست ِ ششم را كه در تارنماي كتابخانه ي گويا آمده است با سپاسگزاري از دوستان ِ فرهيخته گيتي بانو مهدوي سرپرست كتابخانه و سامانگر ِ اين نشست و ساناز بانو علوي، خواننده ي متن ِ شاهنامه در تارنماي كتابخانه -- كه ويرايش متن را به انجام رساندند -- در پي مي آورم.


"پنجمین نشست ِ شاهنامه پژوهي در شبكۀ جهاني در تاریخ ِ جمعه، شانزدهم سپتامبر مطابق با بیست و چهارم شهریور هزارو سیصدوهشتادوپنج در تارنماي كتابخانۀ گويا برگزار گردید. متنِ ضبط شدۀ گفت و شنودهاي نشست پنجم را مي توانيد در اينجا بشنوید.
ششمين نشست را در تاریخ جمعه، بیست و دوم سپتامبر مطابق با سی و یکم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و پنج، از ساعت هشت و سی دقیقه شب به وقت سیدنی، برابر با 2 پس از نیمروز به وقت ایران آغاز می کنیم. برای شرکت در این نشستها، هیچ گونه محدودیّتی وجود ندارد. چنانچه مشکلی برای عضویت در پالتاک دارید، با تماس از راه ايميل كتابخانۀ گويا، با ما مطرح کنید.
به امید دیدار شما عزیزان در اتاق شاهنامه پژوهی". گ. م.
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?