Monday, September 18, 2006

 

2: 71. پرواز ِ بانويي ايراني به كيهان: نخستين بانوي ِ گردشگر ِ كيهاني در جهان




يادداشت ويراستار


Copyright © 2006-Iran-shenakht


همه ي رسانه هاي جهاني، امروز مدّتي از پخش برنامه هاي عادي ي خود باز ايستادند تا لحظه هاي شكوهمند و هيجان انگيز پرواز كيهاني ي انوشه انصاري، بانوي ايراني تبار و زاده ي ايران و شهروند آمريكا شده را به طور زنده پخش كنند و به چشم و گوش جهانيان برسانند.
خبرگزاريها گزارش دادند كه اين بانوي جسور ِ گردشگر ِ كيهان، به انگيزه ي گرايش احساسي و عاطفي ي خود نسبت به زادگاه و سرزمين ِ نياكان خود، بر آن بوده است كه پرچم ايران را به قرينه ي پرچم آمريكا كه بر يك آستين ِ جامه ي كيهان گردي اش دوخته شده است، بر آستين ِ ديگرش بدوزد. امّا آمريكاييان ِ از خود راضي و خودْ پدرْخوانده ي مردم ِ جهان كه همه چيزها و كارها را بازيچه ي سود و سوداي خود و بازيهاي سياسي شان مي دانند، به رغم آن همه دميدن در كرناي ِ مردم سالاري و حق هاي بشري، اين حقّ طبيعي و انساني را از او دريغ داشتند. با اين حال، او كه در دل، تسليم بازي هاي آنان نشده بود، به خبرنگاران گفت كه پرچم ايران را با خود به كيهان مي برد. گزارشها و برداشتهايي درباره ي سويه هاي گوناگون ِ اين رويداد را مي توانيد در نشاني هاي زير بيابيد و بخوانيد:
http://www.abc.net.au/news/newsitems/200609/s1743510.htm
http://iran-emrooz.net/
* * *
كانون پژوهشهاي ايران شناختي، اين رويداد فرخنده را به بانو انوشه انصاري و خانواده اش و نيز به همه ي هم ميهنان شادباش مي گويد و اميدوارست كه اين كاميابي ي درخشان و جهان شمول، سرآغاز دوران تازه اي از كوشش و كُنش بانوان سزاوار ايراني در زمينه هاي دانشي و پژوهشي و فرهنگي باشد.
Posted by Picasa



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?