Saturday, September 16, 2006

 

2: 68. طرح ِ دو گفتمان ِ مهمّ ادبي و فرهنگي از سوي ِ پژوهنده اي ژرفانگر و روشنگريادداشت ويراستار
Copyright © 2006-Iran-shenakht


دوست ِ نويسنده، مترجم و پژوهشگر ِ ارجمند آقاي خسرو ناقد، نشاني ي نشرگاه هاي دو كار ِ تازه ي خود را با لطف هميشگي شان از آلمان به اين دفتر فرستاده است.
يكي از اين دو، گفت و شنودي است با ايسنا (خبرگزاري ي دانشجويان ايران) كه او در آن به طرح ِ گفتمان ِ ادبِ توده پسند و چرايي ي رويكرد ِ شمار ِ بيشتري از كتابخوانان به اين گونه اثرها و اقبال ِ كمتري به كارهاي ادبي ي والاتر و فرهيخته تر مي پردازد و نكته هاي دقيقي را بازمي گويد.
ناقد در اين گفت و شنود، مي پرسد: چرا با تحقير به ادبيّات عامه‌پسند مي‌نگرند؟
و خود با گونه اي حيرت يادآور مي شود كه:
"بامداد خمار" در آلمان تجديد چاپ مي‌شود؛ كتاب‌هاي گلشيري مانده‌اند.
*متن كامل اين گفت و شنود را در اين نشاني بيابيد و بخوانيد:
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-781585&Lang=P
* * *
دومين كار تازه و ارزشمند ناقد، گفتاري آگاهانه و تحليلي است با عنوان: توسعه در غياب ِ رسانه ها كه در 23 شهريور در نشريّه ي آينده ي نو در تهران به چاپ رسيده است و نگارنده در آن با لحني دل سوزانه و نگاهي آينده نگرانه از سياست هاي محدودكننده و بازدارنده در مورد رسانه ها و تنگناهاي گريبانگير ِ كار ِ چاپ و نشر ِ كتابها و مجلّه ها و روزنامه ها و زيانهاي جبران ناپذيري كه از اين رهگذر به فرآيند ِ توسعه ي جامعه و پيشرفت فرهنگ و آگاهي ي همگاني مي رسد، انتقاد مي كند و مي كوشد تا بلكه بتواند با زباني فرهيخته و استدلالي، خطرهاي ناشي از ادامه ي چنين روشهاي نادرستي را به دست اندركاران ِ نظارت بر كار ِ رسانه ها گوشزد كند. (دريغ از گوش ِ شنوا و ضمير ِ دل سوز!)


اين گفتار را مي توانيد با رويكرد به نشاني ي زير فراديد آوريد و بخوانيد و مانند من بر نويسنده ي تيزبين آن آفرين و درود بگوييد.
http://naghed.net/Maghale_ha/development_without_media.htm
Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?