Tuesday, July 18, 2006

 

پيوست ِ درآمد ِ 2: 23 - ارج گزاري ي ِ ديگري به استاد شهبازييادداشت ويراستار


در پي ِ نشر ِ درآمد ِ 2: 23، گزارش ِ تازه اي از خبرگزاري ي ِ ميراث فرهنگي به اين دفتر رسيد. موضوع ِ اين گزارش، بازتاب برداشت ِ بانو دكتر شيرين بياني استاد ِ تاريخ در دانشگاه تهران و ويژه كار در تاريخ ِ دوران ِ ايلخانيان است در باره ي ارج و پايگاه زنده ياد دكتر شاپور شهبازي در شناخت ِ تاريخ ِ روزگار ِ هخامنشيان.
متن ِ گزارش ِ ميراث ِ فرهنگي را براي افزودن ِ ديدگاه ِ اين كارشناس ِ تاريخ ِ ايران بر درآمد ِ 2: 23، در اين پيوست مي آورم.


خبرگزاري ميراث فرهنگي


شيرين بياني، استاد تاريخ دانشگاه تهران با اظهار تاسف از فوت تنها هخامنشي شناس ِ برجسته ي ِ ايراني، فِقدان شاپور شهبازي را در ميان ِ مورّخان، فِقدان ِ تاريخ دانست.
شيرين بياني گفت:
« شخصا با ايشان ملاقات هاي نزديكي نداشتم. فقط به ياد مي آورم كه چند سال پيش براي همكاري با دانشگاه تهران، نزد ما آمدند و يك ترم در اين دانشگاه تدريس كردند؛ امّا مدّت ِ زيادي طول نكشيد كه ايشان همكاري ِ خود را با دانشگاه ِ تهران قطع كرد.»
بياني آثار مرحوم شهبازي را آثاري كلاسيك و ارزنده معرفي كرد و گفت:
« اين آثار براي هر دانشجو و استادي كه در صدد ِ تحقيق در دوره ي هخامنشي باشد ضروري است. او صاحب نظرهاي مختلفي در تاريخ بود. من كارهاي ايشان را با دقت مي خواندم و نمي دانم از اين پس اين سرزمين بدون فرزند ِ خلفي مانند او كه در تمام مدّت ِ زندگي اش در صدد ِ اداي دينش به اين كشور بود، چه خواهد كرد.»
بياني افزود:
« در هر كنفرانسي كه درخارج از كشور درباره ايران ِعهد ِ هخامنشي برگزار مي شد نام شهبازي مي درخشيد.»
 Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?