Wednesday, May 17, 2006

 

356. ديدگاهي ايراني نسبت به جامعه ي آمريكا: رماني تازه از "ان تايلر"يادداشت ويراستار

بانو ان تايلر، نويسنده ي بلندآوازه ي آمريكايي را به يك تعبير مي توان عروس ِ ايران خواند؛ زيرا او همسر نويسنده ي زنده ياد ايراني دكتر تقي مدرّسي بود و سالها با او زيست. او نويسنده ي ِ رُمان هاي بسياري است كه از آغاز ِ كار ِ نويسندگي اش، همواره در كانون هاي ِ ادبي ي ِ آمريكا و بيرون ِ از آن، موضوع ِ بررسي ها و نقد هاي كارشناسان و ناقدان ِ ادبي بوده است و در ميان ِ كتاب خوانان ِ آمريكايي نيز هواداران ِ بسيار دارد و تصوير ِ او را بر جامه هاي ِ شمار زيادي از جوانان ِ آمريكايي مي توان ديد. كافي است كه كسي بتواند سري به كتابخانه هاي زنجيره اي ي ِ بارنز اند نابل در شهرهاي بزرگ آمريكا بزند تا بتواند به چشم خويش ببيند و دريابد كه اين بانوي ِ نويسنده در گستره ي ِ كتاب و فرهنگ امروز آمريكايي چه پايگاهي دارد.
گزارش كوتاهي كه در پي مي آيد، امروز در تارنماي ِ راديو فردا نشريافته است. براي ِ آگاهي ي بيشتر از كارهاي ِ تايلر و خواندن برداشت هاي ناقدان و خوانندگان كتاب تازه ي او (هفدهمين رُمان ِ وي)، مي توان به نشاني ي ِ زير، رويكرد داشت:
http://www.amazon.com/gp/product/0307263940/002-3635528-3204861?v=glance&n=283155


بيست و هشتم ارديبهشت 1385


رمان ِ تازه ي ِ ان تايلر منتشر شد. او یکی از نویسندگان ِ شناخته شده و مهمّ ِ آمریکاست. بیشتر رُمانهای ِ او درونمایه ای از زندگی ي ِ آمریکایی دارد. امّا کتاب ِ آخر ِ او ديگينگ تو آمريكا (/ کند و کاو در آمريكا)

ان تايلر و دكتر تقي مُدرّسي
عكس، برگرفته از دفتر ِ هنر، شماره ي 9- اسفند 1376))

دیدگاهی ایرانی نسبت به جامعه آمریکا را ارائه می کند. او نویسنده ي ِ رمانهایی مانند ِ سیاره ي ِ وصله پینه خورده و جهانگرد تصادفی است. رمان کند و کاو در آمریکا از دیدگاه یک خانواده ایرانی به مسایل نگاه می کند. ان تایلر همسر پیشین نویسنده نامدار ایرانی تقی مُدرّسی بود که ده سال پیش با بیماری سرطان در گذشت. خانم تایلر می گوید روابط او با ایرانی ها ژرفای خاصّی به زندگی اش بخشید.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?