Wednesday, May 17, 2006

 

355. پيامي شورانگيز براي نسل ِ جوان ِ ايران شناسيادداشت ويراستار


پس از نشر ِ درآمد ِ 344 با عنوان ِ ايران شناسي: نسل ِ سوم در راه -- كه در بيستم ارديبهشت در اين صفحه آمد -- شماري از ياران همدل و همگام در راه ايران شناسي، به وسيله ي تلفن و يا ايميل-پيام سخنان مهرآميز و دل گرم كننده اي درباره ي نوشته ي نوه ام آريا:
Persia (/Iran) : Past And Present
گفتند و نوشتند كه آريا و من از همه ي اين همدمان گرامي سپاس گزار شديم.
امروز هم پيام بسيار مهرآميز و بزرگوارانه اي در همين راستا از دوست دانشور ارجمند، آقاي دكتر تورج پارسي از سوئد رسيد كه چون افزون بر ابراز لطف و دل گرمي بخشيدن به آريا، فراگير ِ نگرشي گسترده به پويش و كُنش ِ نسل هاي جوان ِ ايراني ي امروز است، متن آن را با درود و سپاسي ديگر به ايشان، براي آگاهي ي ِ خوانندگان اين تارنما در پي مي آورم.

بيست و هشتم ارديبهشت 1385"... از خبر و كار ِ آريا شادمان شدم. بي گمان، كوشش ِ نسل سوم -- كه يكي از ويژگي هايش چندين و چند زبانه بودن و رشد در جامعه ي دموكراسي است -- نويدي است براي آينده ي ايران شناسي. اينان در كار ِپژوهش ژرف نگرند و آزاد انديش.
آنچه كه بيهقي مي گفت كه:
"در تاريخي كه مي كنم، سخني نرانَم كه آن به تعصّبي و تَزَيّدي كَشَد."
در كار ِ اين گروه از جوانان هم آشكار و پيداست و به همين دليل، اين اجاق هميشه روشن خواهد ماند. هرگاه خبري چنين مي خوانم يا مي شنوم و از كارِستان جوانان ايراني چه از درون ميهن و چه از برون ِ آن آگاه مي شوم، شب راحت تر سر بر بالين مي گذارم. در اين جا ست كه بايد به ارج ِ پيشينيان كه اين راه ِ بس ناهموار را هموارساختند، آفرين گفت. ايران شناسان ِ ايراني هر چند تعدادشان چندان زياد نيست؛ امّا مشقت راه را كشيدند تا اين درخت بارورشد و سايه انداخت و اينك اين درخت مى بايد با سرْبرگ هايش تازه و تازه تر شود. به عنوان يك معلّم و با چشماني پر از اشك، شادماني ي ِ ورود آريا و آرياها را به عرصه ي ايران شناسي، خوش آمد مي گويم. آزردگي ي آريا از كژانديشي و دُژآگاهي ي غربيان به ويژه برخي از ايران شناسان ومورّخين غربي كه به بيماري غرب ْ- سنتراليزم دچارند و هنوز رخت ِ كهنه ي ِ هرودوت را به تن دارند، قابل درك است. امّا همين شناخت، مسئوليت اين نسل را بيشتر مي كند تا با پژوهش هر چه ژرفتر از قلمرو ِ اين كژانديشي ها بكاهند. به ملّت ايران به خاطر پيشرفت فرزندانش در عرصه هاي مختلف، شادباش گفته و چشم روشني نيز به خانواده آريا به ويژه استاد دوستخواه كه چراغش هميشه فروزان باد. ايدون باد!"<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?