Tuesday, May 09, 2006

 

344. ايران شناسي: نسل ِ سوم در راه


يادداشت ويراستار


پويش و كوشش ِ بنيادين و فرهيخته براي ِ شناخت ِ ايران ِ كهن و امروزين و سويه هاي ِ گوناگون زندگي ي ِ فرهنگي، هنري، ادبي، اجتماعي و سياسي ي ايرانيان، براي نخستين بار در روزگار ما آغاز شده و تا كنون چند نسل از رهروان در اين راه فرخنده گام زده و دستاوردهايي از خود بر جاي گذاشته اند.
امّا اين كار ِ كارستان، درنگ پذير و پايان يافتني نيست و تا ايران و ايراني هست، بايد ايران شناسان نيز همواره در كوشش و كُنش باشند و نسل از پس ِ نسل، بار ِ اين خويشكاري را بر دوش گيرند و پس از ورزيدن ِ آن در حدّ ِ زمان و توان، آن را به پسينيان خود بسپارند.
خوشبختانه در دهه هاي ِ اخير، پيوسته شاهد اين فرآيند ِ شكوهمند بوده ايم و اكنون ديگر با ديدن ِ هر روزه ي ِ دهها اثر از جوانان هوشيار و كوشا در رسانه هاي چاپي و الكترونيك درونْ مرزي و جهاني، مي توانيم با خشنودي ي خاطر، اين سروده ي سايه، شاعر معاصر را برخوانيم كه: "يك مرد اگر به خاك مي افتد/ بر مي خيزد به جاي او صد مرد/ اين است كه كاروان نمي مانَد!"
*
در خانواده ي ِ خود ِ من نيز نسل ِ سوم، گام در راه نهاده و مرحله ي ِ رازآموزي ي ِ ايران شناسي را آغاز كرده است. آريا نبيره ي برومند من، يكي از نوگام ترين ِ اين رهروان است.
او كه در سال 1367 در فرانكفورت آلمان زاده شد، دوران كودكي ي خود را در همان سرزمين گذراند و درسال 1373 به استراليا آمد و دوره هاي دبستان و دبيرستان را در اين كشور طي كرد و هم اكنون دانشجوي رشته ي ِ رسانه هاي همگاني در دانشگاه بزرگ "جيمز كوك" در ايالت كوينزلند اين كشور است.
آريا -- با آن كه جز دو سفر ِ كوتاه در خردسالي، به ايران نداشته و همواره در خارج به سر برده است و هيچ خاطره ي ِ شخصي هم از ايران ندارد -- نه تنها زبان ِ فارسي را در خانواده آموخته؛ بلكه در كنار ِ برنامه هاي ِ آموزشي ي ِ اين جايي اش، هرگز از ايران و فرهنگ ِ ايراني غافل نمانده و با گرايشي پرشور به تاريخ و فرهنگ ايراني، هرچه را كه در اين راستا بيابد مي خوانَد و مي كاود تا بهتر و بيشتر دريابد و از آن گنج شايگان، آگاه تر گردد. او از نگاه و برخورد ِ منفي ي ِ غربيان و افسون زدگان ِ رسانه هاي غرض ورزشان به ما ايرانيان، دل آزرده است و مي خواهد يا شناخت ِ آگاهانه ي ِ فرهنگ ِ نياكان و آرمان هاي ِ والاي ِ ايرانيان ِ آزاده ي امروزين، به غربيان بفهماند كه تا چه اندازه در اين زمينه دچار كژانديشي و دُژآگاهي اند.
آريا
از كوشش بي ادّعاي ِ نياي خود در زمينه ي ايران شناسي خشنودست و خود را عضو جوان ِ كانون پژوهشهاي ايران شناختي مي شمارد و هيچ فرصتي را براي ِ حضور در دفتر ِ اين كانون و پرس و جو در باره ي ِ ريزه كاري هاي فرهنگ ايراني، از دست نمي دهد. او در سالهاي ِ گذشته، همواره سخن گوي ِ آرام و بُردبار ِ فرهنگ ِ ايراني در نهادهاي آموزشي ي ِ استراليا و در ميان دوستان ِ استراليايي اش بوده و نيك دلانه كوشيده است كه با عرضه داشتن ِ گزارشهاي ِ پژوهشي ي ِ روشنگر، نقش ِ بدآموزي هاي ِ غرض ورزانه ي رسانه ها و نهادهاي اين جا نسبت به ايران و ايراني را از ضمير ِ شنوندگان و خوانندگان ِ گزارشها و تحليل هايش بزدايد.
آريا در اين روزها سرگرم ِ خواندن و بررسيدن ترجمه ي ِ انگليسي ي گاهان ِ زرتشت استو مي خواهد در يك مسابقه ي ِ جهاني ي ِ گاهان شناسي براي جوانان، شركت كند. كاميابي ي او را آرزو مي كنم.
*
براي ِ ارج گزاري ي ِ كوشش ِ راستين و دل سوزانه ي ِ آرياي ِ گرامي و خوش آمد گويي بدو در آستانه ي ِ دروازه ي جهان ِ ايران شناسي، درآمد ِ 344 اين تارنما را ويژه ي ِ او مي كنم و يكي از گزارش هايش را -- نمونه وار -- در پي مي آورم. گامهايش در اين راه فرخنده استوار باد!


چهارشنبه بيستم ارديبهشت 1385Ariya Moshtaghi,
Centre For Iranian Studies


Persia(/Iran), Past and PresentLocated in South-West Asia, There is a huge country of some 1,645,000 kilometres in area. That’s three times the size of France!


Bounded by Turkmenistan, Azerbaijan and Armenia in the North, Turkey, Syria and Iraq in the West, Afghanistan and Pakistan by the East and the Persian Gulf in the South is Persia (Iran).
"Persia” is the Greek name of Pars, a province of modern day Iran. Meanwhile, the name Iran (Land of the Aryans) is derived from the Aryan people, who first moved from Central Asia, and settled in what is now Iran, some 35'00 to 4000 years ago.


Because of its size, Iran is a land of diversity and contrast, of sand deserts and rainforests, snow-capped mountains and coral islands. The land’s also rich in oil, gas and other minerals.
Iran’s plateau is 1,000 metres above sea level and there are two main mountain ranges, the Zagros and pictured below is the Alborz.
The latter contains an active volcanic peak, standing at 5,671 metres. Mt. Damavand (pictured below)


is one of the highest peaks in the world outside the Himalayas and the Andes.
Most of Iran has an annual rainfall of less than 20cm, but along the lush Caspian coast, the rainfall is six times as high. The temperature also varies from 50 degrees Celsius in the hot summer, to as low as 25 degrees below zero in parts of Azerbaijan.
Heavy snow is normal in the north of the country between November and March and frost occurs almost everywhere.
People and Religion
The vast majority of Iranians are Moslems of the Shi’a sect (89% of 70 million people). There are also many Christians, Jews and Zoroastrians (followers of Iran’s ancient religion before Islam) all around the country. The people of Iran are predominantly Aryan, there are also Indian, Jewish, Arab and Negroid Iranians that make up some of the ethnic groups present to this day. Most of these ethnicities can be traced back living together thousands of years back, in ancient Persia. Now these modern day Iranians can trace their roots back to their ancestries, which explains today’s diversity that still thrives.


History


The Iranian monarchy was one of the oldest in the world, dating back 2,500 years to the Achaemenian Empire, which was founded by Cyrus the Great.His empire stretched from Ethiopia to India, with 127 provinces and 28 different nationalities.
While all other world powers persecuted and discriminated against the Jews, (e.g. The Egyptians, Assyrians, Babylonians, Romans and recently Germans and the Russians) the Persians were the only world power who actually liberated and protected the Jews (the only monotheistic religion of that time).
By doing so, the Persians pioneered the freedom of religion and culture of the minorities in the world, thus in the Old Testament of the Bible Cyrus the Great was recognized as the saviour of the Jews.
This cylinder is the world’s first declaration of human rights, by Cyrus the Great.While some European conquerors, like Alexander the Great, destroyed Persepolis (picture below)


and other areas, or exiled their people, the Persians supported the local cultures and religions. Persepolis was “The Gate of all Nations” before Alexander the Great defeated Xerxes and destroyed the ceremonial site to the ruins we have left now.

The tomb of Cyrus the Great

The founder of the first world empire lays to rest in the Fars province of Iran. He was particularly known for his tolerance towards his subjects, regardless of their nationality or religious beliefs.
The monarchy remained until 1978, where there was an Islamic Revolution and the last Shah (king) was forced into exile. By leaving Iran, the monarchy came to an end and Ayatollah Khomeini became the supreme leader of the Islamic Republic of Iran. Only one year after the Islamic Republic’s independence, Iran and Sadaam Hussein’s Iraq had an 8 year war which lasted till 1988, killing hundreds of thousands. In that decade a lot of people died, fled, and were born. This was in fact, a huge baby boom generation which is showing now as 80% of Iran’s population is in between 16 and 35 years of age.


Poetry and Culture


Long wars with the Roman Empire weakened Iran and enabled the Arab armies that were preaching Islam, to overrun the country in 642, but Persian culture continued to exert. For several centuries as Islam gradually replaced Zoroastrianism as the main religion and the country was divided into separate provinces under governors appointed by Caliph. However, several Iranian dynasties came to power, some strong enough to control Caliphate. A brilliant civilization developed at the courts of the Persian Princes, personified by such poets and philosophers as Rudaki, Ferdowsi, Avicenna, Ansari, Nasser Khosrow,


Omar Khayyam and Rumi (/Mowlavi), but this was almost completely destroyed by wave after wave of Mongol invasions in the 13th century.
Gradually however, Iran civilized and absorbed the conquerors and the cultural tradition was continued with great poets such as Sa’di and Hafiz. Often invaded and occupied, Iran (Persia) has nevertheless managed to retain its Persian character and traditions to the present day.


And after all, today's Iranians are very proud to have a world wide recognized source of academic knowledge on the whole Persian history and culture, including different aspects of life of this ancient nation. That is Encyclopaedia Iranica


which was published untill Volume XIII (A to I) and still is in publication. Also it has an online version:
http://www.iranica.com/

Some Facts


Population:
68,688,433 (July 2006)


Age structure:
0-14 years: 26.1% 15-64 years: 69% 65 years and over: 4.9% Older people stand out in the crowd. Unlike countries such as Australia, it is quite the opposite in age structure.


Average age: 24.8 years (Recorded in 2005) One of the youngest populations in the world!
Male: 24.6 years Female: 25 years


Nationality:
Noun: Iranian(s) Adjective: Iranian


Religions:
Sunni Muslim 9%, Zoroastrian, Jewish, Christian, and Baha'i 2% Shi'a Muslim 89%


Ethnic groups:
Persian 51%, Azeri 24%, Gilaki and Mazandarani 8%, Kurd 7%, Arab 3%, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmen 2%, Other 1%


Languages:
Persian and Persian dialects 58%, Turkic and Turkic dialects 26%, Kurdish 9%, Luri 2%, Balochi 1%, Arabic 1%, Turkish 2%, Other 2%


Literacy definition:
Ages 15 and over can read and write.
Total literate population:
79.4%
Male: 85.6% literate
Female: 73% literate


Life expectancy at birth:
Average life expectancy for population: 70.26 years (est. 2006)<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?