Tuesday, March 14, 2006

 

278. مترجمي سزاوار و پُركار در دام ِ رباخواران: فراخوان براي ياري رساني
يادداشت ويراستار


احمد گلشيري مترجم پويا و سخت كوشي كه از بيش از چهل سال پيش از اين به نرجمه ي زنجيره اي از بهترين گزينه هاي داستان از داستان نويسان تراز ِ يكم جهان و همراه با آن نقدهاي بُنيادين ِ ناقدان ِ سرشناس جهاني سرگرم بوده و به راستي رنگين كماني از برگردان اين شاخه از ادب معاصر دنيا به زبان فارسي پديد آورده، از مدّتها پيش از اين دچار رنج و شكنجي تاب نياوردني شده است.
گلشيري كه براي چاپ همه ي ترجمه هايش در يك مجموعه ي سامانمند، با تنگناها و گرفتاريهاي پايان ناپذير ِ صنعت ِ نشر رو به رو شده بود، چندين سال پيش تصميم گرفت كه با وام گرفتن، خود بدين كار دست بزند. امّا مبلغ ِ وام گرفته اش به هدر رفت و كاري هم صورت نپذيرفت و سپس براثر ِ افزوده شدن ِ تصاعدي ي ِ ربح بر اصل ِ مبلغ ِ وام گرفته، رقم ِ كلّ ِ بدهكاري اش پيوسته زياد شده و اكنون به بيش از چهارصد ميليون ريال/ چهل ميليون تومان رسيده است (كه همانا پيوسته در افزايش خواهد بود).
رباخواران طلبكار، دست در دست نهادهاي مُجري ي "عدالت!" و "قانون!"، در اين سالها تلخكامي هايي براي اين مرد ِ فرهنگ و ادب پديدآورده اند كه كمتر كسي آنها را تاب تواند آورد. ( بنا به خواست ِ خود ِ احمد، از بازگفتن ِ ريزه كاري هاي اين برخوردها و رفتارها در اين جا معذورم.)
يكي دو هفته پيش، شماري از نويسندگان و مترجمان و هنرمندان ميهنمان، در غياب ِ هرگونه چاره انديشي و ياري رساني از سوي نهادهاي دست اندر كار ِ فرهنگ و ادب و پيوسته پيچيده تر شدن ِ وضع ِ گلشيري، در يك فراخوان ِ همگاني از هم ميهنان خواستند كه مترجم گرفتار را تنها نگذارند و چشم به راه هيچ معجزي نمانند؛ بلكه خود دامن همّت بر كمر زنند و به هر اندازه كه توانايي دارند، كمك مالي ي نقد به حساب بانكي ي ِ زير:
Account No. : 2/200/3116
Parastoo Golshiri
SWIFT CODE : MELIIRTHIFN
Bank Melli Iran
Isfahan BranchTel. No. : 0098 0311 2220038
واريز نمايند تا مترجم بدهكار بتواند شرّ رباخواران را از سر ِ خود دور كند و بار ديگر با بهره گيري از دهها سال كارآزمودگي و چيره دستي در كار ادب و فرهنگ، خدمت شايسته اش را از سر بگيرد و به دستاوردهاي بهتر و بيشتري برسد.
در پي پخش آن فراخوان از راه ِ پست ِ الكترونيك، شماري از دريافت كنندگان فرهنگ دوست و همدل با مترجم رنج كشيده، از سراسر جهان، دست به كار شدند و هريك به سهم خود، پرداخت مبلغي را به حساب تعيين شده، برعهده گرفتند كه مايه ي خشنودي و سپاس فراوان است. امّا تا رسيدن به نقطه ي پايان اين فرآيند ياري رساني، راهي در پيش است كه پيمودن آن به انديشه و كردار نيك ِ يكايك ِ آگاه شوندگان از اين پيشامد ِ ناگو ار بستگي دارد.
كانون پژوهشهاي ايران شناختي، گام گذاشتن در اين راه و كوشش براي پايان بخشيدن به آنچه را كه بر سر مترجم نامدار و سزاوار ميهنمان آمده است، يكي از خويشكاري هاي خود مي شمارد و با آوردن ِ كارنامه ي كوتاه و فهرست ِعنوانهاي هفده جلد از ترجمه هاي گلشيري (به گُفتاورد از فراخوان ِ پيش گفته) و نيز تصوير ِ روكش جلد ِ شماري از آنها، همه ي خوانندگان اين تارنما و به وسيله ي آنان، همه ي هم ميهناني را كه ايشان مي شناسند و بدانان دسترس دارند، فرا مي خواند كه بي درنگ دست ياري به سوي مترجم توانا و شايسته ي ايراني درازكنند و درد و رنج او را -- به گفته ي شاملوي بزرگ -- "درد ِ مشترك" همه ي اهل فرهنگ بدانند و از هيچ كمكي در اين زمينه كوتاهي نورزند. همّت ِ بلند، بدرقه ي راه ِ همه ي ياريگران نيك دل باد! ج. د.

Literary Biography


Ahmad Golshiri is a member of The Writers’ Association of Iran. He was born in Kermanshah, a town in the west of Iran. For three years he was editor of the cultural magazine, Paik, and for five years he was a translator in Channel Two of the National Television of Iran. Among the scripts that he translated were several plays of the Theatre of the Absurd. In Iran he is known mostly for four volumes of collections of short stories and criticism, Fiction and Criticism of Fiction. These contain some of the best-known short stories of world literature and critical writing about them by critics such as Lionel Trilling, Robert Penn Warren and Cleanth Brooks. Among the stories in these volumes are Chekhov’s The Lady with the Little Dog” , James Joyce’s “The Dead” , Hemingway’s “The Killers”, Tolstoy’s “The Death of Ivan Ilych” , Kafka’s “ The Judgment”, Albert Camu's “The Guest”, and Thomas Mann’s “The Railway Accident”.
*
Some of the novels & short story collections translated into Persian by Ahmad Golshiri:


In Evil Hour by Gabriel Garcia Marquez
Sergeant Getulio by Joao Ubaldo Ribeiro
Pedro Paramo by Juan Rulfo
The Hunger by Knut Hamsun
Who Killed Palomino Molero by Mario Vargas Llosa
The Time of the Hero by Mario Vargas Llosa
Of Love and Other Demons by Gabriel Garcia Marquez
Eternal Curse on the Reader of these Pages by Manuel Puig
The Widows by Ariel Dorfman
My Life by Anton Chekhov
The Duel by Anton Chekhov
Nine Stories by J.D. Salinger
Innocent Erendira and Other Stories, by Gabriel Garcia Marquez
Strange Pilgnims, by Gabriel Garcia Marquez
The Best Short Stories ( with an introduction ) by Anton Chekhov
The Best Short Stories ( with an introduction ) by Ernest Hemingway
The Best Short Stories ( with an introduction ) by Gabriel Garcia Marquez
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?