Monday, March 06, 2006

 

274. نگاشت ِ درست و يكسان ِ "نوروز" به خطّ ِ لاتين: يك يادآوري ي ِ بايستهيادداشت ويراستار

پژوهنده ي ارجمند آقاي دكتر بهرام گرامي، نوشتار ِ روشنگرانه و بايسته ي زير را به اين دفتر فرستاده اند كه با سپاس از ايشان، به خواست ِ آگاه گرداني ي شمار ِ بيشتري از هم ميهنان و پاي بندي به هماهنگي و يگانگي در كار ِ نگاشت ِ واژه ي نوروز، شناخت واژه ي فرهنگي ي ايرانيان، به دبيره ي ِ لاتين و درست شناساندن ِ آن به جهانيان، متن ِ آن را در اين صفحه مي آورم. ج. د.نوروز = Nowruz


گوناگونی در نوشتن کلمه نوروز با الفبای لاتین بسیاری از غیرایرانیان را به این گمان انداخته که سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد و یا گروه های مختلف ایرانی سال نو متفاوتی را جشن می گیرند. برای یکنواختی در معرفی این آیین بزرگ باستانی به جهانیان و به نشانهء وحدت ملی و همزبانی در جامعه جهانی ایرانی، همگان نوروز را به صورت Nowruz بنویسیم.
نوروز = Nowruz
دکتر بهرام گرامی
bgrami@yahoo.com


به دنبال انتشار مطالب قبلی در مورد نوروز و نحوه نوشتن آن با الفبای لاتین و از جهت اهمیّتی که این موضوع برای جامعه جهانی ایرانیان در چشم غیر ایرانیان دارد، چند نکته زیر را فهرست وار به آگاهی هموطنان ارجمند می رساند:


اول - شیوه ي نگارش نوروز به صورت:
Nowruz
مطلقا تمایل و ترجیح شخصی نیست و اگر در خلال بحث پیرامون این موضوع از کسان و مراجعی نام برده می شود، صرفاً از جهت مرتبه والا و مقام رفیعی است که این کسان و مراجع در زمینه مورد بحث داشته اند و ذکر نام و نشان آن ها پشتوانه نظرات آنان است.


دوم - پژوهشگر نامور ایرانی زنده یاد دکتر محمّد مقدّم در رساله دکترای خود زیر عنوان "ریشه های هند واروپایی جشن های سال نو ایرانی" که در سال 1938 (قبل از جنگ جهانی دوم) به دانشگاه Princeton
آمریکا ارائه نموده، نوشتن ِ نوروز را به صورت:
Nowruz
توصیه نموده است.


سوم - دکتر احسان یارشاطر، بنیانگذار دائرةالمعارف ایرانیکا، نیز که بیش از نیم قرن است در کسوت استادی دانشگاه تهران و دانشگاه کلمبیا فعالانه و با سرفرازی ایران را به جهانیان می شناساند، با علم و آگاهی از دانش آواشناسی "
(Phonetics)
و به قول خودشان " پس از تأملات و ملاحظات بسیار"، نتیجه گرفته اند که نوروز یک کلمه است (نه با خط تیره و نه با فاصله بین "نو" و "روز") و توصیه نموده اند که نه فقط در زبان انگلیسی و در آمریکا بلکه در زبان های اروپایی به صورت:
Nowruz
نوشته شود.


چهارم - برخلاف ِ تصوّر ِ برخي از هم ميهنان، سه حرف ِ اوّل ِ كلمه ي "نوروز"، نه مانند ِ
Now
به معني ي "حالا"، بلكه مانند:
Know
به مفهوم ِ "دانستن" ، تلفّظ مي شود.
نیز در سه حرف بعدی، "و" تلفّظی شبیه به تلفّظ ِ:
u
در كلمه ي ِ
Sushi
دارد.
البته مطلب بیش از اینهاست و مِعیار همان نظر اساتید اهل فن در این مورد می باشد.


پنجم - يونسكو نيز همين طرز نگارش و تلفّظ ِ نوروز را
را تصویب نموده و در مکاتبات خود با ده کشور حوزه ي نوروز، آن را به کار می برد (كه باید گرایش های تلفّظی این کشورها هم در نظر گرفته شود).


ششم - بسیاری از نهادهای عمده آموزشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور مانند سازمان میراث فرهنگی کشور، دفتر پژوهش های فرهنگی (تهران) و بنیاد میراث ایران وابسته به دانشگاه آکسفورد در انگلستان و اغلب رسانه های خبری نگارش کلمه نوروز را به شکل:
Nowruz
برگزیده اند.


هفتم - کاخ سفید نیز در پیام تبریک نوروزی ي رئیس جمهور آمریکا به ایرانیان مقیم آمریکا، کلمه ي
:نوروز را به صورت
Nowruz
به کار برده است.


هشتم - این که هر کس به دلخواه و سلیقه خود نوروز را به گونه ای بنویسد، شاید برای خود ما موضوع کم اهمیّتی باشد؛ ولی در چشم غیر ایرانی ها سخت عجیب می نماید، به طوری که بسیاری از خارجی ها گمان می کنند که یا سال نو ِ ایرانی نام و نشان درستی ندارد و اصل وریشه و معنی آن برای خود ما ایرانی ها درست روشن نیست و یا گروه های مختلف ایرانی سال نو متفاوتی را جشن می گیرند. حقیقت آن است که نحوه نوشتن این کلمه آن قدر مهمّ نیست که یکنواختی آن در معرّفی این آیین بزرگ باستانی
به جهانیان اهمیّت دارد. به نشانه ي وحدت ملی و همزبانی با جامعه جهانی ایرانی، همگان نوروز را به صورت:
Nowruz
بنويسيم.Nowruz


(The proper spelling of the Iranian New Year)
Upon the recommendation of prominent Iranian scholars, most Iranian societies and foundations outside Iran, Iranian Cultural Heritage Organization and Cultural Research Bureau (Tehran), and upon the approval of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and most importantly, for the consistency within the International Iranian Community, we should all write the name of the Iranian New Year with this spelling:
Nowruz


----------------------------------------------
نقل این مقاله، جزیی یا کلی، با ذکر مأخذ آزاد است:
نشریه پژواک (چاپ کالیفرنیا)، شماره 177، اول مارس 2006، صفحه 1 و 2.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?