Thursday, January 19, 2006

 

227. پذيره ي گسترده ي ايرانيان از نشر ِ گزارش ِ اجراي ِ "باله ي ِ زرتشت"يادداشت ويراستار

نشر ِ گزارش ِ اجراي ِ باله ي ِ زرتشت اثر موريس بژار (درآمد ِ 225) در اين تارنما با
پذيره ي گسترده و پرشور هم ميهنان فرهيخته ي من رو به رو گرديد. در دو سه روز اخير بيش از 20 اي - ميل پيام ِ پرمهر و تشويق آميز از ميهن و فراسوي آن، به اين دفتر رسيده كه مايه ي خشنودي و سپاس است. امروز نيز خبر رسيد كه دوست ارجمند، استاد دكتر تورج پارسي از سوئد، يادداشت كوتاهي در همين زمينه در نشريّه ي الكترونيك ادبيّات و فرهنگ:
www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3221
درج كرده و متن ِ يادداشت ويراستار و گزارش آقاي داريوش كديور را از درآمد ِ 225 اين تارنما، در پي ِ آن آورده اند.
با سپاس فراوان از مهر و رويكرد ِ دلگرم كننده ي آقاي دكتر پارسي، گفتار ايشان را براي آگاهي ي خوانندگان ِ اين صفحه، در پي مي آورم. ج. د.


تورج پارسی

هر کس باور خویش را به آزاد کامی بپذیرد!

این صدای زرتشت است که از دور دست تاریخ به گوش می رسد ، تر و تازه. آموزشی که پایه ي خِرَد در آن متبلورست. نامش یادآور اندیشه و سرود نوآیین اوست. در رابطه با زرتشت و زرتشتی گری دو خبر خوب به دستم رسیده است . نخست خبر ِ اجراي ِ باله ی زرتشت به رهبری موریس بژار که استاد دوستخواه از راه مهر فرستادند. دویم انتشار ِ کتاب
Zarathustra och zoroastrismen
به زبان سوئدی، کارکرد ِ دوست و همکار سابقم پروفسور
Michael Stausberg
استاد تاریخ ادیان و علوم دینی در دانشگاه اپسالای سوئد و دانشگاه برگن نروژ. میشاییل پیشتر کتاب
Die religion Zarathustras
را هم به زبان آلمانی به چاپ رسانده است .
شایان توجه است که سال گذشته هم در استکهلم
Jean _ philippe Rameeaus
اپرای زرتشت را در
Drottningholms slottsteater
به روی صحنه آورد که مورد استقبال زیادی قرار گرفت . با سپاس از مهر استادان دوستخواه و Michael Stausberg
توجّه را به یادداشت استاد دوستخواه جلب می کنم.


Sunday, January ۱۵, ۲۰۰۶

CENTER FOR IRANIAN STUDIES
کانون پژوهشهای ایران شناختی
http://www.iranshenakht.blogspot.com/
۲۲۵. باله ی "زرتشت" به رهبری ی "موریس بژار" در لُزَن سویس<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?