Saturday, December 31, 2005

 

209. گُفتمان ِ نام گذاري ي درست ايران، زبان فارسي و خليج فارس در زبانها و رسانه هاي غربي
يادداشت ِ ويراستار

برخورد بسياري از غربيان با پيشينه ي تاريخي و فرهنگي ي ما ايرانيان، اگر نگوييم دشمنانه و كين توزانه و تحقيرآميز -- كه متاسّفانه گاه در گفتارها و كردارهاشان ديده مي شود -- ناآگاهانه و سرسري و باري به هرجهت است و رسانه هاي آن سرزمين ها نيز -- خواه به زبان هاي خودشان و خواه به زبان هاي ديگر و از جمله زبان فارسي -- پيوسته به اين روش نابهنجار و ناهمخوان با همزيستي و پيوند و پيمان ِ فرهنگي و انساني ادامه مي دهند و آشوب ذهني پديدمي آورند.
در دهه هاي اخير، بسياري از ايرانيان و گاه برخي از جُز ايرانيان با انصاف و آگاه و فرهيخته نيز به بحثهاي روشنگر در اين زمينه پرداخته و كوشيده اند تا شيوه هاي برخورد درست ِ فرهنگي و انساني با ايرانيان -- ميراث داران ِ يكي از بزرگ ترين تمدّنها و فرهنگ هاي جهان -- را جاي گزين ِ روش هاي سياست بازانه يا نژاد پرستانه و برتري جويانه گردانند. امّا دريغا كه مجموع اين كوششهاي نيك خواهانه و خردمندانه هنوز به برآيندي واپسين و پذيرفتني نرسيده است و هر روز از گوشه اي و به گونه اي نغمه اي ناساز و بدآهنگ به گوش مي رسد و دل و جان ِ نيك انديشان را مي آزارد.
از همين روست كه هرچه در اين زمينه گفته و نوشته شود، به رغم ِ تكراري نمودن، همچنان تازه و بايسته است و بازگفتن و بازنوشتن آنها خويشكاري ي هر ايراني ي ارج گزار ارزشهاي تاريخي و فرهنگ ميهن است.
روزنامه ي شرق، چاپ تهران، در شماره ي امروز (شنبه دهم دي ماه 1384) خود، سه گفتار زير را:

نمايشگاه ايران باستان در لندن رو به پايان است
معضلى هفتادساله براى شناخت فرهنگ ايران در غرب

پژمان اكبرزاده

اولين امپراتورى در پايتخت آخرين امپراتورى

دكتر كامران ملك پور

ايران امپراتورى فراموش شده

جان كورتيس


ترجمه ي :
نيكى محجوب

به چاپ رسانيده است كه من به پذيره ي آنها مي روم و براي بازْ نشر ِ نكته ها و روشنگري هاي مهمّ ِ آمده در آنها و با سپاس از نويسندگان و نيز با درود بر دست اندركاران ِ روزنامه ي شرق، نشاني هاي دوگانه ي ِ ضبط هاي دوگونه ي اين گفتارهاي خواندني و آموزنده را در پي مي آورم.* ج. د.

HTML:http://sharghnewspaper.com/841010/html/societ.htm

PDF:http://sharghnewspaper.com/841010/pdf/21.pdf
-----------------------------------------------------------------------
* يادآوري مي كنم كه مجموع تصويرهاي اثرهاي باستاني ي ايران كه در نمايشگاه "فُرگاتِن اِمپاير" (شاهنشاهي ي از يادرفته) در موزه ي بريتانيايي در لندن به نمايش درآمد، به تازگي در آمريكا، از سوي مركز نشر دانشگاه كاليفرنيا و با پشتيباني ي مالي ي ايرانيان در كتابي با چاپ بسيار نفيس منتشرشده است.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?