Friday, December 30, 2005

 

208. جُستارهايي ديگر در حماسه ي ِ ملّي ي ِ ايران: "از ايران چه مي دانم؟"/ دو دفتر ِ تازهيادداشت ِ ويراستار


دفتر ِ پژوهشهاي فرهنگي در تهران، از سالها پيش از اين، در كنار ِ كوششها و كُنشهاي گوناگونش در زمينه ي نشر ِ اثرهاي ارزنده و سودمند ِ ادبي و فرهنگي، مجموعه اي با عنوان كلّي و مشترك ِ از ايران چه مي دانم؟ را تدارك ديده است و در فرآيند ِ چاپخش دارد. بخشهاي اين مجموعه، هريك دفتري است داراي عنوان و زمينه و درونمايه ي جداگانه با بُرش ِ رُقعي (چهارده و نيم در بيست سانتيمتر) و فراگير هشتاد تا يكصد و بيست صفحه با جلد ِ نرم
.
* * *
آماج ِ دفتر ِ پژوهشهاي فرهنگي در نشر ِ اين مجموعه، به دست دادن زنجيره كتابهايي كم گنجايش، امّا برخوردار از همه ي سنجه هاي پژوهشي و بهره مند از بيشترين پشتوانه ها و خاستگاه ها در هر زمينه و در همان حال، با زبان و بياني به نسبت ساده و دريافتني براي ناويژه كاران و خوانندگان ِ بيرون از حوزه هاي تخصّصي و به ويژه جوانان و – در يك سخن – عموم ايرانيان دوستدار دست يابي به آگاهيهاي بايسته در كار شناخت ِ جنبه هاي گوناگون ِ تاريخ، جغرافيا، ادب، هنر، فرهنگ توده و جر آن است.
تنها مروري كوتاه در عنوانهاي گوناگون ِ بيش از ٦٠ دفتر از اين مجموعه كه تا كنون نشريافته است، مي تواند ارزندگي و بايستگي ي دست اندركاران نشر اين مجموعه را آشكارگرداند. در اين زمينه، گفتاري نوشته و به ارزيابي ي گسترده تري از اين كوشش ملّي و فرهنگي پرداخته ام كه در جايي در فرايند ِ چاپ است و اكنون آن را در اين جا بازنمي آورم و به همين اشاره ي كوتاه بسنده مي كنم.
به تازگي دفترهاي ٥٨ و ٦١ اين مجموعه – كه از پژوهشهاي نگارنده ي اين سطرها و ويژه ي بررسي و شناخت ِ حماسه ي ملّي ي ِ ايران است، در تهران نشريافت. عنوان هاي ويژه ي اين دو دفتر، به ترتيب عبارت است از:
فرايند ِ تكوين ِ حماسهء ايران پيش از روزگار ِ فردوسي
شناخت نامهء فردوسي و شاهنامه

آشكارست كه فراهم آوردن و گنجانيدن همه ي بايسته ها و گفتني هاي وابسته به اين درونمايه ها در دفترهايي چنين كم گنجايش، كاري آسان نيست و همان حُكم ِ "گنجانيدن بحر در كوزه اي" را دارد كه مولوي بدان مثل مي زند. با اين حال، پژوهنده همه ي ِ توش و توان ِ خود را به كارگرفته تا خويشكاري ي خود را در اين راستا به درستي بورزد و در برابر ِ تاريخ و فرهنگ ميهن و هم ميهنان ارجمندش سرافراز بماند. چُنين باد! ج. د.*
------------------------------
* نشاني ي تماس با دفتر پژوهشهاي فرهنگي در تهران، چُنين است:
crb@iranculturestudies.com<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?