Sunday, November 13, 2005

 

163. چند پيام و گفتار ِ ايران شناختييك) پژوهنده ي ارجمند آقاي دكترتورج پارسي، گفتاري ارزنده و خواندني و آموزنده با عنوان: از غارت تا تخريب (در زمينه ي ميراث فرهنگي ايران در پاسارگاد و تخت جمشيد و بايستگي ي ِ پاسداري از آن) را از سوئد به اين دفتر فرستاده اند كه با سپاس از ايشان، نشاني ي گفتارشان در شبكه ي جهاني را در زير مي آورم:


http://www.savepasargad.com/Pages/parsi1.htm
Dr. Touradj Parsi


دو) آقاي فريدون ايمن، پيام و فراخوان زير را -- كه بازگوي ِ يكي ديگر از كُنِش هاي واقع گريزانه و غرض ورزانه و ايران ستيزانه ي غربيان است -- از تهران به اين دفتر فرستاده اند كه با درود بر رويكرد دل سوزانه ي ايشان به فرهنگ كهن ِ ايراني، در پي مي آورم:


PERSIAN EMPIRE WAS OMITTED IN THE SCHOLASTIC
http://mail.yahoo.com/config/login?/= ANNUAL SUPPLEMENT BOOKS


Please distribute/forward this petition as broadly as it is humanly possible and encourage ALL, Persians - Iranians as well as our extended colleaguesfriendsand families worldwide but especially in the US to go to http://www.petitiononline.com/071056/petition.html
Sign the petition. Individualized comments added to the petition are very helpful. Also, everyone should go to the Scholastic website at
www.scholastic.com and send them his/her sentiments, too by clicking on the [About us] button and then by clicking on the [Contact us] button... (Call or send email to them)
Finally, rerun this email several times during the week or so as our target is to exceed the 100,000 signatures collected for the National Geographic petition albeit the Persian Gulf triumph
This is most urgent as I find it a biased and prejudiced affront to us


Thank you for your participation

Fereidoon Eimen

Tehran- Iran

سه) پژوهنده ي ارجمند، آقاي دكتر ايرج ياسيني با رويكردي مهرآميز به كوشش و كُنِش نگارنده در گستره ي ايران شناسي، پيامي از سيدني (استراليا) به اين دفتر فرستاده اند كه با سپاس از همدلي شان ، در زير مي آورم:

Complements to Dr. Jalil Doostkhah for his high-quality scholarship in
introducing theknowlwdge of Avesta to the Iranian nation, an activity he has managed to continue from across the ocean.


Dear Dr. doostkhah


I went pationately through the current issue of your Tazeha-ye Iran - Shenasi, I find it very interesting and well documented, I wish you great success for future editions.


Best Regards


Dr. Iradj Yassini

Sydney- Australia


چهار) استاد دكتر تورج دريايي، متن ِ نامه ي آقاي شهروز اَش و پاسخ خود به او را در مورد ِ ديدگاه ِ زُرواني
،(Zurvanite View)
يكي از گفتمان هاي مهمّ ِ فلسفي و يزدان شناختي در كيش زرتشتي، از كاليفرنيا به اين دفتر فرستاده اند كه با سپاس فراوان از ايشان، براي بهره گيري ي ِ خوانندگان گرامي ي اين صفحه، در پي مي آورم:

Dear All


Indeed what Shahrooz Ash is describing in a philosophical manner is what the Zurvenites said, when they interpreted Yasna 30. They said that Zurvan watched over the struggle over Ohrmazd and Ahriman and this struggle shall come to an end finally. This idea continued from antiquity into the later periods of Zoroastrian history. Zoroastrian authors tried snuff out Zurvanism, but those committed to this philosophical outlook still inserted their idea in-between some important texts, such as the Bundahishn (see R.C. Zaehner's Zurvan: A Zoroastrian Dilemma, who collected all texts relating to them in Armenian, Middle Persian, Syriac and other languages).


best


Touraj Daryaee

California State University, Fullerton
------------------------------------------------------------------
From:
xsatra@yahoogroups.com on behalf of SHAHROOZ ASHS
ent: Thu 10/13/2005 9:55 PMTo
zoroastrians; zoroastrianacc; xsatra; vohuman


Subject: [xsatra] Roommates USHTA


Yesterday I went to my friends house, they live together on the college campus in a two bedroom apartment.Their names are God And Satan. When God and Satan first met, they thought they were compatible in thought,words and deeds. So they decided to become roommates. But once they realized each other in the same environment, they noticed they are not compatible. Hence, they can not co-exist togther. It is important for God to resolve this issue soon, because it is effecting God's education and in turn it will effect his future. God always wants to study and learn more, he puts this first. If he is to achieve this, then he needs peace and order in his environment at the apartment. However, his roommate Satan is always playing loud music,he is always inviting people over and having parties. It seems that Satan never wants to study. Satan has the opposite thought when it comes to studying. God has a second issue with his roommate Satan. When Gods family, friends and girl friend are at his apartment Satan is constantly using lewd language, this makes Gods guest feel uncomfortable. Satan always choices to use bad words, while God chooses the opposite, good words. The final act which God struggles with Satan is, his Saturday night parties at the apartment. Satan's friendsdrink and smoke pot the entire night. God purchases Sandwiches every saturday morning from down town. God buys them at wholesale prices, then he takes the sandwiches to homeless people on sunday morningsand feeds the homeless. But Satan's friends eat over half of the sandwiches every saturday night, thisreduces the number of sandwiches for the homeless. Gods good act wanting to help the homeless, isalways being resisted by his roommate, Satan. God realizes that him and Satan do not agree in thoughts, words and deed. God is always trying to progresshis mind and improve himself, God chooses to do the right thing. Satan on the other hand, has become Gods antagonist, he always chooses the wrong actions and is regressive in his mind. In fact, Satan wishes the destruction of every thing which is important to God. God has realized Satan's harmful intentions.Therefore, God is left with one option, to declare his own resistance against Satan. God is forced to fight Satan to the bitter end inorder to achieve his best, and for what he believes to be right.


May the best man win


Shahrooz Ash


Los Angeles, CA<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?