Tuesday, September 20, 2005

 

باران، فصلنامه ي ِ فرهنگ و ادب - ويژه ي ِ فصل ِ خاطره هاامروز با دريافت پيامي از نشر ِ باران در سوئد، آگاهي يافتم كه شماره ي 8 و 9 فصلنامه ي فرهنگي و ادبي ي باران، ويژه ي فصل خاطره ها، نشريافته است. در اين پيام، معرّفي ي ِ هفت كتاب از تازه هاي نشر ِ باران نيز آمده است كه عبارتند از: قانون اساسي ِ سوئد، در جست و جوي رهايي، مردي در حاشيه، فرهنگ ِ اصطلاحات ِ زندانيان سياسي، در ستايش ِ تبعيد، شب بخير رفيق و تيغ بر جان.
با سپاس از آقاي مسعود مافان مدير كوشاي نشر ِ باران براي اين آگاهي رساني، اين خبر فرهنگي را در اين صفحه مي آورم و يادآور مي شوم كه خواستاران آگاهي هاي بيشتر در باره ي ِ كوشش و كُنِش ِ اين نشرگاه ِ فرهنگ گُستر، مي توانند به نشاني ي آن در بخش پيوندهاي همين تارنما روي آورند.
ج. د.
سي ام شهريورماه 1384<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?