Sunday, July 31, 2005

 

IRAN or PERSIA / FARSI or PERSIAN
پژوهنده ي ِ جوان و پويا آقاي پژمان اكبرزاده به تازگي دو گفتار ِ تحقيقي با پشتوانه هاي معتبر در زمينه ِ نامهاي درستِ سرزمين و زبان ما در زبان انگليسي، در تارنماي
Wikipedia : The Free Encyclopaedia
نشرداده و امروز نشاني هاي آنها را به اين دفتر فرستاده است
ما با سپاس از اين پژوهشگر پرشور و ارج گزاري ي ِ كوشش هاي ِ پي گير او، نشاني هاي دو گفتار ِ يادكرده را در پي مي آوريم و همه ي دوستداران ايران را به خواندن آنها فرامي خوانيم
CFIS


FARSI or PERSIAN
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_or_Farsi?


IRAN or PERSIA : WHICH ONE SHOULD BE CALLED http://en.wikipedia.org/wiki/'Iran'_or_'Persia'?_Which_One_Should_be_Called?<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?