Friday, August 12, 2005

 

يادنامه يِ پورداود در يكصد و بيستمين سال ِ زادروز ِ او


استاد ابراهيم پورداود

با خشنودي ي ِ بسيار، آگاهي يافتيم كه يادواره ي ِ تازه اي براي گرامي داشت ِ خدمت بزرگ و شايان ِ استاد ابراهيم پورداود (1264 - 1347)، دانشور و فرهيخته ي ِ نامدار ِ روزگارمان، پيشگام ِ دانش ِ اوستا شناسي و پژوهش در فرهنگ ايران باستان به زبان فارسي، پايه گذار رشته ي ِ ويژه ي اين پژوهش ها در دانشگاه تهران و عضو ِ كارآمد و تاثيرگذار ِ نخستين فرهنگستان ايران، نشريافته است
سرپرستي و ويراستاري ي ِ اين دفتر ِ ويژه ي ارج گزاري به آن استاد يگانه و كار ِ كارستان و ماندگار ِ وي در زمينه ي ِ ايران شناسي را آقاي محمود نيكويه بر عهده داشته و نوشتارهايي از شماري از همگامان يا شاگردان و پروردگان استاد، همچون زنده ياد دكتر عيسي صدّيق، استاد دكتر احسان يارشاطر، زنده يادان سيّد محمّد علي جمال زاده و دكتر بهرام فره وشي و ديگران در آن گنجانيده شده است
نخستين كتاب ويژه ي ارج گزاري به كوشش و كُنِش ِ ايران شناختي ي ِ استاد، يادنامه ي ِ پورداود نام داشت كه در دو جلد به زبان فارسي و زبان هاي اروپايي، به همّت و كوشش ِ استاد ِ بزرگ
زنده ياد دكتر محمّد مُعين در سال 1326 خورشيدي، در هنگام شصت و دومين سال زادروز استاد در تهران نشر يافت
جاي شادماني است كه اكنون در يكصد و بيستمين سال ِ زاد روز ِ آن فرزانه ي ِ روزگار و كانون فروزان ِ ايران دوستي و ايران پژوهي، ديگرباره شاهد ِ نشر ِ دفتري سزاوار براي سپاسگزاري از عمري كوشش ِ بارآور و ماندگار ِ او هستيم
شايد بسياري از جوانان امروز و نسل هاي كنوني ي ايرانيان، پورداود را به درستي نشناسند و ندانند كه او كار ايران شناسي و كاوش و پژوهش در فرهنگ كهن ايراني را در زماني بر دست گرفت كه از هر هزار ايراني، يك تن هم نامي از زرتشت فرزانه و خِرَدمند باستاني و گاهان ِ جاودانه ي او نشنيده بود و حتّا بيشتر ِ پيروان ِ كيش ِ ديرينه بنياد ِ زرتشتي آگاهي ي درست و پژوهيده و فرهيخته اي از ساختار و ارزش هاي آن سرودهاي دانش و فرهنگ و روشنگري نداشتند و دفترهاي برجا مانده از نياكان را تنها به منزله ي نوشتارهايي براي از برخواني در نيايش ها و نمازها به كار مي بردند و نه خِردنامه اي سرشار و رهنموني پُربار براي انديشيدن و فرهنگ ورزي و گُزينش آزاد ِ راه ِ زندگي
پورداود آن وضع شرم آور و تاسُف انگيز را بر هم زد و به ايرانيان نشان داد كه نياكانشان چگونه مردماني بوده اند و آنان چگونه بايد رهرو ِ راه ِ زرّين و تابناك ِ آن ديرينگان باشند
بر اين پايه، نشر ِ دومين يادواره ي ِ او فرصت خوبي به دست مي دهد براي ِ پرداختن ِ ديگرباره به سويه هاي كار ِ بزرگ وي و گامي است سزاوار براي نگرشي تازه به دستاورد ِ استاد و تحليلي روزآمد و انتقادي از مُرده ريگ ِ ارزشمند ِ او
متن ِ اين يادواره هنوز به اين دفتر نرسيده است تا بتوانم از چند و چون ِ داده هاي آن به تفصيل سخن بگويم. امّا در همين حال و از هم اكنون به همه ي دوستداران ايران، به ويژه نسل ِ جوان، خواندن ِ اين اثر و گام برداشتن در راه ِ شناخت ِ بهتر ِ پورداود و كار ِ گران سنگ ِ او را سفارش مي كنم
اين كتاب را انتشارات گيلان نشرداده است
--------------------------------------------
با سپاس از دوست ِ پژوهنده آقاي احمد رُنّاسي كه خبر نشر ِ اين يادواره را به اين دفتر رساندند<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?