Sunday, July 24, 2005

 

بازخواني ي ِ گُزينه ي ِ گاهان - Gathas on Audio
گاهان ِ زرتشت، كهن ترين سرودهاي انديشه و خِرَد ِ ايرانيان كه از سه هزار سال پيش از اين براي ما به يادگار مانده است، با همه ي كوشش هاي به كار رفته در شناختن و شناساندن آنها در سده ي ِ اخير، هنوز براي بسياري از ما چُنان كه بايد و شايد شناخته نيست و چه بسا كه نمي دانيم فردوسي ي ِ بزرگ هم در يك هزاره پيش از اين در ديباچه ي ِ شاهنامه ي ِ جاودانه اش همان پيام و رهنمود ِ گاهاني ي زرتشت انديشه ور و خِرَدباور را بازتابانيده است
به نام َ خدواند ِ جان و خِرَد / كزين برتر انديشه برنگذرد
خوشبختانه اكنون كوشش هاي تازه و روزآمدي با بهره گيري از دانش و فنّ ِ اين روزگار در كار است تا اين گنج شايگان باستان هرچه بهتر و رساتر در دسترس ِ آزادانديشان و دوستداران انديشه و خِرَد قرارگيرد
يكي از اين كوشش ها، بازخواني ي گُزينه اي از گزارش فارسي ي ِ گاهان است كه نشاني ي پرونده هاي آوايي ي ِ آن همراه با رهنمودِ دست يابي بدانها، امروز به اين دفتر رسيده است
با سپاس و خشنودي از كار ِ آقاي ويشتاسپ آتورپات، متن ِ پيام ِ ايشان را براي آگاهي ي ِ خوانندگان ِ اين تارنما، در زير مي آورم
يادآوري ي اين نكته را بايسته مي دانم كه برخي از نام ها و كليد - واژه ها در گزارشي از گاهان كه در اين بازخواني دست مايه ي كار بوده، با دانش ِ گاهان شناسي ي ِ امروز همخواني ي ِ كامل ندارد و نيازمند بازنگري و روزآمد شدن است. امّا برداشتن ِ همين گام ِ نخست در پرداختن بدين كار بايسته و سزاوار، سخت ستودني و در خور آفرين است و مي توان اميدوار بود كه با در پيش نهادن ِ ديدگاه هاي انتقادي درباره ي ِ چگونگي ي ِ اين كار و كوشش و كُنِش ِ موي شكافانه تر و دل سوزانه تر ِ دست اندر كاران، در آينده به برآيندي بهتر و رساتر از اين برسيم. چُنين باد

Gathas on Audio


One. Go to
http://www.czc.org


Two. Click on Welcome

Three. Click on Educations

Four. Under Digital Gatha Click on the section 1,2, etc


Please forward the above information to friends and family

Best Regards


Vishtasb Aturapt

Metropolitan Los Angeles, CA<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?