Sunday, July 17, 2005

 

پذيره اي گُسترده از نمايش ِ تازه ي ِ بيضايي در تهرانبهرام بيضايي


مجلس شبيه در ذكر ِ مصائب نويد ماكان و همسرش رخشيد فرزين

بهرام بيضايي كارگردان نمايش و فيلم و نويسنده و پژوهشگر و استاد هنرهاي نمايشي ، نمايش مجلس ِ شبيه در ذكر مصائب نويد ماكان و همسرش رخشيد فرزين را در تالار اصلي ي ِ مجموعه ي ِ تآتر شهر تهران در دستِ اجرا دارد
اجراي اين نمايش با پذيره اي گُسترده از سوي دوستداران هنرهاي نمايشي رو به رو شده و انگيزه ي بحث ها و برداشت ها و تحليل هاي گوناگون هنري، فرهنگي و اجتماعي در رسانه ها و نيز در نشست هاي مردم تهران گرديده است
شرق، روزنامه ي بامداد تهران در شماره ي امروز (يكشنبه 26 تيرماه 1384) به مناسبت اهميّت ِ اين رويداد هنري، بخش عمده ي صفحه ي يكم خود را به مرور در كارنامه ي هنري ي بيضايي از آغاز تا امروز و چگونگي ي اجراي نمايش اخير او اختصاص داده است
http://www.sharghnewspaper.com/840426/html/index.htm


بخش يكم گفت و شنود شرق با اين هنرمند نامدار ميهنمان را در صفحه ي تآتر و تلويزيون همين شماره و بخش دوم آن را در شماره ي فرداي همين روزنامه و در همان صفحه مي توان خواند<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?