Thursday, June 16, 2005

 

پویایی و کوشایی در گستره ی ِ هنر و ادب و فرهنگ


فصلنامه ی بررسی کتاب به پانزدهمین سال دوره ی جدید ِ نشر خود رسید و چهل و چهارمین دفتر آن در خرداد ماه امسال منتشرشد. این نشریّه ی ارجمند و فرهیخته که نخستین دوره ی آن بیش از سه دهه ی پیش از این به همّت مجید روشنگر در تهران نشریافت و بیشتر در حوزه ی کتاب شناسی جای داشت، در دوره ی دوم نه تنها خویشکاری ی پیشین خود را فرو نگذاشت؛ بلکه در گُستره ی فرهنگ و هنر و ادب به مفهوم فراگیر ِ آن کُنِشوَر شد و به ویژه ادب ِ مهاجرت ایرانیان را در چشم انداز خود جای داد
پایداری و بردباری ی ستودنی ی روشنگر در نشر این دفتر فرزانگی و اندیشه و هنر به رغم دشواری ها و تنگناهایی که گریبان گیر او بود و هست، توانست آن را به نشریّه ای پیشرو و روزآمد تبدیل کند که پیوسته راه کمال جویی را پیموده و همکاری ی قلمی (و تا حدّی مالی) شمار زیادی از ایرانیان درون مرزی و برون مرزی را به خود جلب کند
در شماره ی تازه ی بررسی کتاب، گفتارها و نقدها و شعرها و داستانها و ترجمه های خواندنی و ارزشمندی به چاپ رسیده است که فهرست آنها در تصویر روی جلد آن به چشم می خورد
در صفحه ی سوم جلد این دفتر، یادی سزاوار شده است از شاهرخ مسکوب، شاهین بلندپرواز اندیشه و فرهنگ ایرانی همراه با دو تصویر از جوانی و کهن سالی ِ او و نیز این سخن ِ یادمانی و دردمندانه ی او در گلایه از رنج و شکنج ِ غُربت که خود به شعری شیوا می ماند
سالهای دوری به کُندی می گذرد. امید بازگشتن نیست. اگر هم باشد، نه من آنم که بودم و نه ایران همان ست که بود ... دلم برای کوههای وطنم تنگ شده! - از کتاب روزها در راه، یادداشت ِ روز 10/5/1988
ما آغاز پانزده سالگی ِ بررسی کتاب را به مجید گرامی و همه ی همکارانش شادباش می گوییم و پویایی و پایداری شان را در این راه فرخنده آرزو می کنیم<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?