Saturday, June 11, 2005

 

ساسانیکا ، برنامه ی گسترده ی پژوهش در تاریخ ساسانیان

ساسانیکا نام یک برنامه و طرح پژوهش دانشگاهی ی ِ امروزین در گُستره ی ِ جهان و با همکاری و همگامی ی شمار زیادی از پژوهشگران ایرانی و جُز ایرانی، به سرپرستی ی دکتر تورج دریایی استاد دانشگاه فولرتن در آمریکاست
برای آشنایی با این برنامه ی ویژه ی شناخت سویه های گوناگون فرهنگ و تاریخ
دوره ی مهمّ ِ شهریاری و فرمانروایی ی ساسانیان و دست یابی به کلیدهای راه یابی به این پژوهش ارزنده و سودمند، می توان به
http://www.sasanika.com
روی آورد و افزون بر همه ی آگاهی ها در این راستا، با فصلنامه ی نامه ی ایران باستان به دو زبان فارسی و انگلیسی نیز آشنا شد و با مطالعه ی دستاورد ِ این پژوهشها از داوری های سطحی و احساسی و خیال بافی در باره ی فرهنگ ایران باستان رهایی یافت و به برداشت های درست ِ دانشی و پژوهشی و دارای خاستگاه و پُشتوانه و سند و مدرک با اعتبار روی آورد<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?