Sunday, February 15, 2015

 

دفتر گفتارهای همایش بزرگداشت آغاز دومین هزاره ی سرایش شاهنامه ی فردوسی در بخش ایران شناسی ی دانشگاه اوپسالا - سوئد


 این  مجموعه ی شاهنامه شناختی - که با کوشش و ویرایش بانو دکتر فروغ حاشا 
 ِ  بیکی، استاد دانشگاه اوپسالا نشر یافته است و امروز به این دفتر رسید - فراگیر زنجیره ای از گفتارهای شاهنامه شناختی در 127 صفحه به زبان فارسی و 150  صفحه به زبان انگلیسی است و طیفی از پژوهشهای تازه در گستره ی حماسه ی ملِّی ی ایرانیان را در بر دارد.جُستارهای این دفتر، در روزهای پانزدهم و شانزدهم  
  اکتبر2011، از سوی  پژوهندگان به حاضران در نشست، عرضه گردید و گفت  وشنودهای گسترده ای را در پی داشت.
از نگارنده ی این سطرها، گفتاری با عنوان ِ  شناخت ِ خاستگاهها و پشتوانه های ،شاهنامه ی فردوسی و شاهنامه ی نقالان، در صفحه های 33 تا 52 این دفتر، آمده است.
*
کتاب به شایستگی، به خاطره ی دو شاهنامه پژوه سرآمد ِ میهن مان شاهرخ مسکوب و مخمّد مختاری، پیشکش شده است. 
*
 جای سپاسگزاری ا ز بانو دکتر فروغ حاشابیکی  برای ویرایش این دفتر است.
*
برای سفارش خرید این دفتر، به این نشانی، نامه بنویسید:
Mrs. Forogh Hashabeiky,
Department of Linguistics and Philology,
Uppsala University,
SWEDEN 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?