Saturday, February 14, 2015

 

دادخواهی برای جبران رفتار ناسزاوار نسبت به یادمان خداوندگار سخن، فردوسی!


  پیامی مهمّ و فوری به همه ی ایرانیان

دوست ارجمند، 

درود.

امید که شاد و تندرست باشید.
نمی‌دانم در جریان رخداد ناگوار سلماس و پایین‌کشیدن تندیس فردوسی بزرگ از میدانی در این شهر هستید، یا نه. من و دوستانم بر این باوریم که این می‌تواند پیش‌زمینه‌ی کنش‌های گسترده‌تر قوم‌گرایان در آینده‌ای نه چندان دور برای زدودن هر چه که مایه‌ی نازش و بالش فرهنگ ایرانی در آذربایجان است، باشد و از این‌رو، باید در برابر این کنش زشت از همین امروز ایستاد که شاید فردا دیر باشد.یکی از دوستان –جناب زاگرس زند- نامه‌ای برای مدیران بلندپایه‌ی کشوری برای واکنش به این کنش زشت نوشته است که در دنباله ی این پیام، می‌بینید.

این نامه را نیک است که دوستداران  زبان و ادب فارسی، همچون شما دستینه کنند. پس خواهشمندم آن را بررسید و اگر در این راه همگام هستید ، مراییاگاهانید.

با مهر

بزرگمهر

bozorgmehrloghman@gmail.com
***

به نام خداوند جان و خرد
 شهردار ارجمند شهرستان سلماس
 با درود و ادب
 آگاه هستید در روز 20 بهمن 93، با کامیون و جرثقیل، تندیس فرزانه توس، فردوسی، از میدانی به همین نام در شهر سلماس برداشته و به جایی نامعلوم برده شده و نام میدان «فردوسی» به میدان «انقلاب» دگرگون یافته است. از آن رو که رخدادها و دگرگونیهاي مهم شهري در این سطح میبایست با آگاهی و دستور شما و شوراي اسلامی شهر باشد، و با توجه به پیامدهاي ناگوار منطقهاي و ملی، نکاتی چند را به آگاهی میرسانیم: 1. جایگاه ویژه و بلند فردوسی در فرهنگ و ادب ایران و جهان، زبانزد همهي خاورشناسان بوده و هست و بسیاري ایرانزمین را با نام چنین بزرگانی میشناسند و میستایند. آوازهي فردوسی در جهان به اندازهاي است که در چند کشور اروپایی، از جمله رم پایتخت ایتالیا، میدانهایی به نام فردوسی با تندیسهایی از او سالهاست که برجاست و مایهي بسی شرمساري است که در ایران، سرزمین فردوسی، میدانی را از تندیس و نام او میزدایند. بی احترامی به فردوسی که سرآمد فرزانگان و شاعران ایران است، از دید همگان میتواند بزرگترین خودزنی فرهنگی قلمداد شود که زیبندهي سلماس و مسوولانش نیست. 2. فردوسی با سرودن «شاهنامه» سند یکپارچگی و هویت ملی همهي ایرانیان را ماندگار و جاودان کرد و به نماد پاسداري از هویت ایرانی و زبان ملی (فارسی)- که بر پایهي قانون اساسی و پذیرش همگان است- تبدیل شد. از این رو هرگونه بی توجهی به این نماد تاریخی، دشمنی و رویارویی با هویت و یکپارچگی ایران و بهترین دستاویز براي جداییخواهان و تجزیهطلبان میتواند باشد. 3. قدرناشناسی و کوچکانگاري هر یک از بزرگان تاریخ و ادب و فرهنگ ایرانی، از درون یا بیرون کشور، از ارج و اعتبار تکتک ایرانیان و غرور و خودباوري ملی ما خواهد کاست و در آن صورت چگونه میتوان به ایستادگی در برابر دشمنان خارجی و تحریمها و تهدیدها ادامه داد و امید داشت؟! و آیا این دو رویه و آرمان ناساز نیستند؟ً!4. گذاشتن نام «انقلاب» به جاي «فردوسی» شبههي رویاروي بودن و ناساز بودن این دو را به ذهن میرساند که پیامدي ضد امنیت ملی و برخلافِ رویهي نظام دارد. شاید طراحان چنین رخدادي در پیِ القاي چنان اندیشهاي ِ هم بوده باشند که جز فرستادنِ پیام همراهی به ایرانستیزانِ پیرامونمان پیامدي نخواهد داشت. از اینرو ما امضاکنندگان این نامه، در کنار آذربایجانیان دلیر، ایراندوست و فرهیخته، خواستار بررسی و بازنگري خردمندانه و آیندهنگرانهي این رخداد با رویکرد مصلحت کلان کشور و ملاحظات امنیت ملی، و بازگرداندنِ آن تندیس و آن نام به میدانی که سالهاست آنگونه شناخته شده، هستیم. حتا اگر در نظر داشته باشید که در میدانی دیگر تندیس فردوسی را برپا کنید، به نظر میرسد چنین اقدامِ نسنجیده و تندروانهاي به هیچروي سزاوار و شایستهي استان و شهرستان شما نیست؛ چراکه دستمایهي تبلیغات جداییخواهان قرار میگیرد و به عنوان پیشینهاي ناپسند و نکوهیده در کارنامهتان به جا خواهد ماند. با سپاس 1393 بهمن 22 رونوشت به: ـ ریاست محترم شوراي عالی امنیت ملی ـ ریاست محترم جمهوري ـ ریاست محترم مجلس شوراي اسلامی ـ وزیر محترم کشور ـ ریاست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ ریاست محترم شوراي شهر سلماس - نمایندگان محترم آذربایجان غربی در مجلس شوراي اسلامی ـ استاندار محترم آذربایجان غربی


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?