Wednesday, February 11, 2015

 

"نمیرم ازین پس که من زنده ام!"


بر پایه ی گزارش رسیده به این دفتر، با دریغ آگاه شدیم که دست اندرکاران اداری  درشهر سلماس،در آذربایجان، به بهانه ای، تندیس خداوندگار سخن، فردوسی را از
 میدانی به نام نامی ی حماسه سرای بزرگ ایران و جهان، برداشته اند!
امّا بانگ بلند و غرورانگیز خداوندگار سخن، از فراسوی هزاره، همچنان در گستره ی میهن و جهان طنین افگن است:
"نمیرم ازین پس که من زنده ام / که تخم سخن، من پراگنده ام!"

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?