Friday, January 29, 2010

 

"مژده که جشن سده آمد کنون.": پیوستی بر هفته نامه‌ی «ایران شناخت»، سال پنجم- شماره ی ۳۴يادداشت ويراستار

شنبه دهم بهمن ماه ۱۳۸۸
(سی ام ژانویه ۲۰۱۰)

   در پی نشر شماره ی دیروز ِ ایران شناخت و شادباش ِ جشن ِ سَده در پیشانه نوشت ِ آن، امروز در نشریّه ی الکترونیک ِ اخبار روز، به گفتار ِ شیوا و ارزنده ای  با عنوان ِ "مژده که جشن ِ سَده آمد کنون" از دوست پژوهنده ی دانشمندم آقای دکتر تورج پارسی،برخوردم که دریغم آمد به خواندن ِ آن بسنده کنم و برای آگاهی  


 برخورداری ی خوانندگانی که آن را در نشرگاه نخستینش ندیده باشند، بازنشرش ندهم.
متن ِ این گفتار را در این جا، بخوانید:
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26837
* * *

آقای فرشید ابراهیمی نیز نشانی ی ِ گفتار سودمند و روشنگری را که با عنوان ِ آتش سده: نبرد ِ سرما - پیروزی ی ِ گرما در همین زمینه نگاشته، به این دفتر فرستاده است که با سپاس از او در این جا می آورم.:


http://rouznamak.blogfa.com/post-644.aspx<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?