Saturday, May 17, 2008

 

گرامي داشت ِ سالگرد ِ دو زادْروز: پيوستي بر درآمد ِ ٣: ٧٨يادداشت ويراستار

يكشنبه ٢٩ ارديبهشت ماه ١٣٨٧ خورشيدي
(١٨ مي ٢٠٠٨)

يك) امروز يكصد و بيست و پنجمين سالگرد ِ زادْروز ِ دكتر محمّد مصدّق، مبارز ِ نستوه ِ راه ِ آزادي و مردمْ سالاري در ميهن ِ ما و الهام بخش ِ جنبشهاي آزاديخواهانه ي ديگرْ ملّت هاي خاورزمين است.
براي گرامي داشت ِ اين سالگرد ِ فرخنده و انديشيدن ِ بيشتر به پيام ِ تاريخي ي ِ آن بزرگْ مرد در زمينه ي پايبندي به آزادي ي ايران و سرافرازي ي ايرانيان، يك ستايشْ سرود ِ ملّي و چند تصوير و يك فيلم ِ ويديويي را زيور بخش ِ اين صفحه مي كنم و به خاطره ي ِ فراموش نشدني ي او پيشكش مي دارم.فردوسی و مصدّق


”به نام خداوند جان و خرد
كـز اين برتر انديشه بر نگذرد“


مـصدّق سرشته ز نيكي و مهر/ بدين خانه در، خفته آن نيكْ چهر
”خِـرَد دارد و فرّ و شرم و نژاد
بود راد و پيروز و از دادْ شاد“
وطن‌ْخواهي‌اش همچو فردوسي است / حكيمانه ، آزاده و نيكْ‌دست
”نگر تا نيازي به بيداد دست
نگرداني ايوان ِ آبادْ پست “
تعصّب ندارد؛ نه نفرت، نه جهل / بجز اين كه خواهد ز ِ نا اهل، اهل
”به كردار بد هيچ مگشاي چنگ
برانديش از دوده و نام و ننگ“
ز افراط و ويـرانْ‌گري كاسته / ز ديوان ِ لاهه چو حق خواسته
”ترا با جهانْ‌آفرين است جنگ
كه از چه سياه و سفيد است رنگ“
كه نفرت ز ضحّاك و افراسياب / ز بيداد ِ آنان شود بازتاب
”بِنِه كينه و دورباش از هوا
مَبادا هوا بر تو فرمانْ‌روا“
مصدّقْ‌ستيزي ز نابِخْرَدي‌ست / چه نامم من آنرا اگر جهل نيست
”دريغ است ايران كه ويران شود
كُنام پلنگان و شيران شود “
كمانْ‌گير آرش كه در تير شد / همان فاطمي بُد كه زنجير شد
”چنان شاه، بر گاه هرگز مباد
نه آن‌ كس كه گيرد از او نيز ياد“
غَزالي كه نوروز تحريم‌كرد / به شهنامه تازيد و پاشيد گرد
”زيان ِ كسان از پي ِ سود ِ خويش
بجوييد و دين اندرآورد پيش“
مگر نام ِ فردوسي از يـاد بُرد / و يا مهر ِ او را ز دل‌ها سترد؟
”به هـر كار با هر كسي داد كن
ز يزدان ِ نيكيْ دَهِش يادكن “
جفا ديد فردوسي از غزنوي / مصدّق به زندان شد از پهلوي
”كسي كو گذشت از ره ِ مردمي
زديوان شُمَر مَشْمَر از آدمي “
كه فـرزند ِ اين آب و خاك اين دو اَند / مبادا كه فرزند آري به بند
”سخنْ‌چين و بي دانش و چاره گر
نبايد كه يابند پيشت گذر“
مصدّق به دل ها حكومت نمود / چـو فردوسي از دل حقيقت سرود
”جهان يادگار است و ما رفتني
به گيتي نماند مگر مردمي “
كـــه اسطوره اند اين دو مرد ِ دِلير/ بـه عزّت در اوج و به دشمن اسير
”شكاريم يكسر همه پيش ِ مرگ
سـر ِ زير ِ تاج و سر ِ زير ِ ترگ“
مــزار دو اسطوره در خانه شد / به تمثيل اين خانه ويرانه شد
”كه روزي فراز است و روزي نِشيب
گهي شاد دارد گهي با نِهيب “
وليكن سرانجام نامي شدند / به عزّت در عالم تمامي شدند


تارنماي ِ مصدّق اَبَرمَرد ِ تاريخ
http://mosadegh.iranblog.com/


خاستگاه: راياپيامي از هُرمَز مُمَيّزي
فيلم ِ مستند ِ وكيل ِ عاشق كاري از ناصر زراعتي درباره‌ي سرهنگ جليل بزرگمهر، وكيل ِ مصدّق در بيدادگاه ِ شاه ↓
http://radiozamaaneh.com/movie/2008/03/post_87.html

خاستگاه: راياپيامي از ناصر زراعتي


مصدّق در بازداشت ِ خانگي
واپسين سالهاي اندوهبار ِ زندگي
خانه و آرامگاه ِ ابدي ي ِ او
احمدآباد ِ ساوجبُلاغ


* * *


دو) در درآمد ِ ٣: ٧٨، به مناسبت ِ بيست و هفتمين روز ارديبهشت، شصت و نهمين سالگرد ِ زادْروز ِ فرخنده ي دوست ِ فرهيخته ي دانشمند، استاد دكتر پرويز رجبي، به حضور ِ ايشان شادباش گفتم.
امروز آگاهي يافتم كه دوست ِ گرامي ي مشترك ِ ما بانو گيتي مهدوي، بنيادگذار و سردبير ِ تارنماي ِ كتابخانه ي گويا، پيام ِ آهنگين ِ من به نام ِ «مهر ِ گيتي فروز» را كه سال ِ گذشته در همين هنگام به همايش ِ جشن ِ زادْروز ِ استاد در تهران فرستادم، با آواي ِ مهربان خود خوانده و در صفحه ي آغاز ِ كتابخانه نشرداده است.
با سپاسي ديگر از اين دوست ِ آگاه و فرهنگْ پژوه، نشاني ي كتابخانه را در اين پيوست مي آورم تا خوانندگان ِ ارجمند را نيز در سرور ِ اين شاباش گويي، انبازگردانم ↓<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?