Wednesday, July 25, 2007

 

٣: ٢٤. ارج گزاري ي كوشش ِ علي دهباشي در برگزاري ي پنجاه شب ويژه ي بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ايراني و جُزْايرانييادداشت ويراستار


چهارشنبه سوم امرداد ١٣٨٦


چنان كه پيشتر در همين تارنما اشاره رفت، شمار ِ شبهاي ويژه ي شناخت و بزرگداشت ِ بزرگان ادب و هنر و فرهنگ ايراني و جُزْايراني -- كه به همّت و كوشش ِ پي گير ِ علي دهباشي، از سوي ماهنامه ي


دهباشي در شب ِ جشن ِ ده سالگي ي
فصلنامه ي زنده رود


بُخارا در خانه ي هنرمندان تهران برگزارمي شود -- به پنجاه رسيده است.
بدين مناسبت، روزنامه ي كارگزاران، چاپ تهران، در شماره ي ديروز خود، دو صفحه را به قدرداني
از كوشش و كنش ِ دهباشي ويژه كرده و برداشتها و ارزيابي هاي شماري از اهل ادب و فرهنگ را در اين زمينه، نشرداده است.
متن اين دو صفحه ي ويژه را در نشاني هاي زير ببينيد و بخوانيد:
http://www.kargozaran.info/Pdf/860502/05.pdf


http://www.kargozaran.info/Pdf/860502/11.pdf<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?