Monday, February 26, 2007

 

2: 257. هنر ِ ايراني با رويكرد به آرمان ِ ملّي در دو گسترهيادداشت ويراستار

هنرمندان ايراني در همه ي دوره هاي ِ تاريخ ميهنمان در آفرينش اثرهاي خود، به آرمان هاي ملّي رويكرد داشته و پاي بند بوده و در اين راستا، نمودهاي والايي از اسطوره و حماسه و تاريخ و ادب ِ غنايي و مهرورزانه ي ايران را دستْ مايه ي كار خويش كرده و اثرهايي نو به نو پديدآورده و چنين كُنِشي را فروتنانه و بي هيچ گونه خودنمايي و لاف و گزافي، ورزيدن ِ خويشكاري ي ِ ملّي ي خود شمرده اند.
چنين فرآيندي، تنها ويژه ي گروهي از هنرمندان ِ برگزيده و دانش آموخته نبوده و در گستره ي زندگي ي توده ي ساده ي مردم نيز نمودهاي ديگرگونه ي خود را پديدآورده است. بدين سان ما نمونه هاي نگارگري ي ايرانيان را از تالارها و نمايشگاه هاي برگزيدگان تا ديوارهاي قهوه خانه ها -- همايشگاه هاي كارگران و پيشه وران پاك دل و بي هياهو و كانون ادب و هنر ِ ملّي ي نقّالي -- مي بينيم.
امروز آقاي مسعود لقمان از همكاران ِ تارنماي شاهنامه و ايران، در پيام ِ مهرآميزي به اين دفتر، نشاني هاي راهْبُرد به نمونه هايي از اين هر دو سويه ي هنر ايراني را فرستاده اند كه با سپاسگزاري از ايشان، براي آگاهي ي خوانندگان اين تارنما، در اين صفحه مي آورم.
عنوان يكي از اين دو نشاني
استاد شکيبا، نگارگری سرشار از انديشه ها ی ِ ايرانی
است و رهنمود به كارهاي هنرمندي به نام حجت الله شكيبا دارد كه افزون بر نمايشگاههاي گوناگون، در تارنماهاو ديگر رسانه ها نيز نشريافته است.يكي از كارهاي شكيبابراي آشنايي ي بيشتر با كوشش و كُنِش ِ اين هنرمند، به اين نشاني روي بياوريد:
http://shahnamehvairan.com/ver2007/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=31
*
عنوان ِ دومين، چنين است:
نمايش ِ شاهنامه در نقّاشي ي قهوه خانه اي
است و پيشينه و ويژگيهاي اين هنر ِ توده ي مردم را برمي رسد.رفتن ِ رستم به دژ ِ كنگ، اثر ِ حسين قوللرآغاسيبراي آشنايي ي بيشتر با نقّاشي ي قهوه خانه اي، به نشاني ي زير، روي بياوريد:
http://shahnamehvairan.com/ver2007/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=79

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?