Wednesday, February 21, 2007

 

2: 251. چهل سال كوشش و كُنِش ِ بَرومند ِ ايران شناختييادداشت ويراستار


كوششهاي ايران شناختي و بنيادگذاري ي انجمن ها و نهادهاي ويژه ي اين كار فرهنگي در فراسوي ايران، از چند سده پيش از اين در كشورهاي باختري از اروپا تا آمريكا آغازگرديد. حضور و نقشْ ورزي ي كوشندگان و پژوهندگان ايراني در آن نهادها، گهگاهي و بسيار كم رنگ بود و نقشْ ورزان عمده و اصلي كساني از خود باختريان بودند كه در چندي و چوني ي كارهاي آنها جاي سخن بسيارست و به گفته ي پژوهنده ي نامدار ايراني، زنده ياد محمّد قزويني -- كه خود سالهاي زيادي را در اروپا به سر بُرد و با جماعت به اصطلاح "مُستشرق (/خاورشناس)" حشر ونشر داشت -- شماري از آنان، بيش از آن كه پژوهنده ي راستين و دانشْ دوست باشند، "شارلاتان" بودند.
حضور ِ چشمْ گير و كارآمد ِ پژوهشگران ايراني در غرب و نقشْ ورزي ي دلْ سوزانه و پخته و فرهيخته و پيوند و داد و ستد ِ و همْ گامي و همْ كاري ي تأثيرگذارشان با پژوهندگان ِ جُزْايراني، به سده ي بيستم ميلادي و از هنگام ِ آغاز ِ كوچ ِ تدريجي ي آنان بدان سرزمينها بازمي گردد. آنچه در آن سده در اين راستا شكل گرفت و هم اكنون در سده ي بيست و يكم پي گرفته مي شود، سرآغاز دوران جديدي بود كه ايرانيان ديگر همچون سده هاي پيش از آن، بي نقشْ ورزي ي چنداني و از كنار ِ صحنه، با شگفتي زدگي و گونه اي گيجي و گُنگي و ترسْ خوردگي، به كار خاورشناسان و ايران شناسان راستين و يا مدّعيان ِ اين كار، نمي نگريستند؛ بلكه با چيرگي بر زبانهاي غربي و پي بردن به چم و خم و هنجار كار ِ غربيان، خود دست اندر كار و حُكمْ گذار شدند و به زودي به همتايان ِ فرنگي شان نشان دادند كه خداوند ِ خانه بهتر مي تواند به شناخت ِ خانه بپردازد.
يكي از نخستين كوششهاي ايرانيان در اين راستا، بنيادگذاري ي نهادي دانشگاهي و پژوهشي به نام ِ انجمن جهاني ي پژوهشهاي ايران شناختي در آمريكا، در سال 1967 ميلادي بود كه امسال به چهل سالگي رسيد و كارنامه ي درخشان چهار دهه كوشش و كُنِش آن، گواه بَرومندي و شايستگي ي آن است.

ISIS
The International Society for Iranian Studies

اين انجمن، ناشر فصلنامه اي به نام
Iranian Studies
نيز هست كه در نخستين دوره هاي انتشارش، بسيار ساده و به گونه ي نشريّه ي درونْ گروهي بود و در برابر آنچه نهادهاي خاورشناسي و ايران شناسي ي غربي نشرمي دادند، جلوه و جمالي نداشت. امّا با گذشت زمان و تجربه اندوزي و پختگي ي دست اندركاران، به يك نشريّه ي سامانمند در سطح جهاني ديگرديسي يافت و امروز در همه ي كانونهاي ايران شناسي و دانشگاهها و كتابخانه هاي بزرگ جهاني، پايگاه والايي دارد و پژوهندگان بسياري ناگزير از بازبُرد دادن به گفتارهاي دست ِ اوّل و ارزشمند ِ آنند. كوتاه سخن اين كه بي هيچ زياده گويي به يكي از رهنمودهاي معتبر ِ شناخت ِ ايران در غرب تبديل گرديده است و اين، كاميابي ي كوچكي نيست.
همكار گرامي آقاي دكتر حميد اكبري -- كه در هر فرصتي، گزارشهايي از كوششهاي انجمن را بدين دفتر مي فرستند -- امروز نيز گزارش ياواره ي چهل سالگي ي انجمن را با لطف فراوان بدين جا فرستاده اند كه متن آن را براي آگاهي ي خوانندگان ارجمند، در پي مي آورم.
كانون پژوهشهاي ايران شناختي در استراليا، فرصت را غنيمت مي شمارد و چهلمين سال ِ زادْروز ِ انجمن را به دكتر اكبري و همه ي همكارانش در انجمن جهاني ي پژوهشهاي ايران شناختي، به گرمي شادباش مي گويد و كاميابي هاي بيشتري را براي آنان آرزومي كند. پايدار و پويا بمانند!2007 Marks the 40th Anniversary of International Society for Iranian Studies!


The International Society for Iranian Studies (Established 1967) ISIS is the principal scholarly and professional association devoted to all aspects of Iranian history, culture, and society in the world.
Its flagship quarterly journal, Iranian Studies, has been the premier journal in the field for nearly four decades.
This ISIS E-mail includes the following:
I. Persian Cultural Foundation
II. PARSA Foundation
III. The Abdorrahman Boroumand Foundation
IV. Iran Human Rights Documentation Center
http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ISIS-L@neiu.edu is the ListServ for the members and associates of the International Society for Iranian Studies
http://www.iranian-studies.com/
To subscribe to or unsubscribe from this List, please send an E-mail to http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=h-akbari@neiu.edu
Note: All Announcements, including Conference Announcements/Programs, not sponsored by ISIS and other similar news, are circulated only as a service to ISIS members and associates.
The following Foundations are listed below as potential sources of funding and/or research for the members of the ISIS .

I. Persian Cultural Foundation
The Persian Cultural Foundation (PCF) is a registered 501 (C)
(3) non-profit organization in the U.S. PCF is founded to initiate, encourage, support and propagate community endeavors & cultural activities which in turn promote and showcase Persian cultural heritage, and bring about national and international recognition to this unique heritage of the world. Persian Cultural Foundation and its founder, Dr. Akbar Ghahary, are the long standing sponsors of ISIS and its Conferences.
For more information, please visit: http://www.persiancultural.org/
To be included in the Foundation’s ListServ, please send an E-mail to: http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=info@persiancultural.org

II. PARSA Foundation
PARSA is the first Persian community foundation in the U.S. and the leading Persian philanthropic institution practicing strategic philanthropy and promoting social entrepreneurship around the globe. A number of renowned and well-accomplished Iranians are the founders of this newly founded foundation. For more information, please visit: http://www.parsacf.org/ To be included in the Foundation’s ListServ, please send an E-mail to: http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=newsletter@parsacf.org

III. The Abdorrahman Boroumand Foundation
The Abdorrahman Boroumand Foundation for the promotion of human rights and democracy in Iran (ABF) is a non-governmental non-profit organization dedicated to the promotion of human rights and democracy in Iran . The Human Rights and Democracy Library is an electronic database containing books, articles, memoirs, letters, documents, and information that sheds light on the violation of human rights and furthers the knowledge, understanding, dissemination, and implementation of human rights and democracy in Iran . For more information, please visit: http://www.abfiran.org/ To be included in the Foundation’s ListServ, please send an E-mail to: http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=omid@abfiran.org

IV. Iran Human Rights Documentation Center
The Iran Human Rights Documentation Center believes that the development of an accountability movement and a culture of human rights in Iran are crucial to the long-term peace and security of the country and the Middle East region.
For more information, please visit: http://www.iranhrdc.org/english/homepage.php
To be included in the Foundation’s ListServ, please send an E-mail to: http://au.f511.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=info@iranhrdc.org

Posted by Picasa
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?