Wednesday, September 20, 2006

 

2: 73. بوي ِ خوش ِ سيب: گزارشي خواندني از سِميرُم
يادداشت ويراستار
Copyright
© 2006-Iran-shenakht


شهرستان سِميرُم ، كوچگاه ِ سردسيري ي ِ تيره هاي قشقايي در بخشي از دامنه هاي زنجيره كوههاي زاگرس (كوه ِ دِنا) در جنوب و جنوب باختري ي ميهن مان، يكي از زيباترين و دلپذيرترين زيستْ محيط ها را دارد كه به سبب دشواري ي رفت و آمد به گوشه و كنارهاي ِ آن و كوتاهي ورزيدن ِ نهادهاي گردشگري، به اندازه اي بسنده به ايرانيان و نيز گردشگران ِ جُزْ ايراني شناخته نشده است.
دوست ِ پژوهنده ي ايران دوست، آقاي دكتر شاهين سپنتا، امروز در پيامي مهرآميز، نشاني ي گفتاري خواندني را كه پس از ديداري از اين شهرستان در تارنماي خود ايران نامه نشرداده، به اين دفتر فرستاده است كه با سپاس گزاري از او، براي آگاهي ي دوستان ِ ناآشنا با اين بخش از ايران، در پي مي آورم.
من خود، در بيش از سه دهه پيش از اين، از اين كاميابي برخوردار شدم كه بخشهاي گوناگوني از دامنه هاي زاگرس و چكادهاي آن كوهساران را پاي پياده درنوردم و افزون بر لذّت بردن از زيستْ محيط ِ بي همتاي آن منطقه با مردم آن نيز همسخن شوم و گوشه هايي از ويژگيها و گرايشهاي فرهنگي شان، به ويژه در رويكرد به اسطوره و حماسه ي ايران را بررسم (گزارشي پژوهشي از آن بررسي ها را در گفتاري با عنوان ِ "كيخسرو در كوههاي فارس، شاهنامه در ميان ِ تيره اي از قشقائيان" در كتاب ِ حماسه ي ايران، يادماني از فراسوي هزاره ها، آگاه، تهران- 1380، صص 167 - 180، آورده ام.)
دكتر سپنتا، عنوان ِ زيباي ِ بوي ِ خوش ِ سيب، همه جا پيچيده را براي گفتار ِ آگاهاننده ي خود برگزيده است.
http://www.drshahinsepanta.persianblog.com/

آبشار ِ سميرم در چندين كيلومتري ي ِ اين شهر
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?