Monday, June 26, 2006

 

2: 1. يكمين سال ِ آغاز به كار ِ "ايران شناخت": جمع بندي‌ي ِ كوشش‌ها و سپاس از ياورانTHANKSGIVING TO BLOGGER


In the auspicious occasion of the first anniversary of Iranshenakht (Iranology) website Many thanks to Blogger’s Manager, the web master and staff for their helpful technical supports to this website

Best wishes
Jalil Doostkhah
Editor,Center for Iranian Studies
Townsville, QLD.AUSTRALIA
June/ 26/2006
يادداشت ويراستار


اندكي بيش از يك سال پيش از اين، در 31 خرداد 1384 (/ 21 جون 2005)، تارنماي ايران‌شناخت به خواست ِ بازتابانيدن ِ كوشش و كُنِش ِ كانون ِ پژوهشهاي ايران‌شناختي در استراليا و نيز بازْنشر ِ گزارش ِ گُزينه‌اي از آنچه در گستره‌ي ِ فرهنگ و ادب و هنر ِ ايرانيان در ميهن و فراسوي آن مي گذرد، آغاز به كار كرد. ايران‌شناخت در اين يك سال 375 درآمد را نشرداد كه خوش‌بختانه با پذيره‌ي ِ گرم ِ دوستداران ِ فرهنگ ِ ايراني در سراسر ِ جهان رو به رو شد و از ياوري و پشتيباني‌ي ِ شمار ِ چشمْ‌گيري از دوستان ِ شناخته و ناشناخته برخوردارگرديد كه بي آن، نمي‌توانست چُنين سودمند و خدمتْ‌گزار باشد.
ويراستار در بازْنشر ِ هر اثر ِ رسيده به دفتر ِ كانون، از فرستنده سپاس گزارده است و اكنون نيز، بار ِ ديگر از يكايك ِ آن عزيزان ِ همْ‌دل و همْ‌راه، به گرمي سپاس‌مي‌گزارد و دست ِ همه را از دور مي‌فشارد. در زمينه‌ي راهنمايي‌هاي ِ فنّي، به ويژه ياري‌هاي بي‌دريغ دوستان ارجمند، سعيد محمّدي از بلژيك و گيتي مهدوي و ساناز علوي از سيدني در استراليا و بهروز بيگدلي، پيشتر از نيوزيلند و اكنون از بريزبن در استراليا، بسيار گره‌‌گشا بوده‌است. در گُستره‌ي ِ فرهنگي و ادبي و فرستادن ِ گفتارها و گزارش‌ها و پيوندْنشاني‌ها به تارنماها و نشريّه‌ها و كتاب‌ها نيز دوستان گرامي تورج پارسي، مسعود مافان، بهروز شيدا، فروغ حاشابيكي و داريوش كارگر از سوئد، نويد فاضل و خسرو ناقد از آلمان، منيژه احدزادگان آهني از دانمارك، اميرحسين افراسيابي و مؤدّب ميرعلايي از هلند، زنده‌ياد شاهرخ مسكوب، محمّد حيدري ملايري و احمد رُنّاسي از پاريس، حسن كامشاد، مهرانگيز رساپور و بَشير سَخاورز از لندن، جلال متيني و هُرمز حكمت از مريلند ، رامين احمدي و رؤيا حكّاكيان از كنه‌تيكت، سعيد هنرمند از اوهايو، تورج دريايي، مجيد روشنگر و مجيد نفيسي از لُس‌‌ آنجلس و شيرين طبيب زاده از سان خوزه در آمريكا، مجيد رُهباني، علي ميرزائي، علي دهباشي، پژمان اكبرزاده و و رضا مُرادي غياث آبادي از تهران، آرش اخوّت، شهرام محمّدي و شاهين سپنتا از اصفهان، ياوران ِ دل سوز من بوده اند.
ويراستار پيش‌رفت ِ كار ِ خود را بده‌كار ِ همه‌ي ِ اين عزيزان است و گرم‌ترين درودهاي ِ خويش را تقديم ِ اين دوستان مي‌دارد.
او براي ارجْ‌گزاري‌ي‌ ِ مددكاري‌ي ِ فنّي‌ي ِ نهاد ِ الكترونيك ِ بلاگر در شبكه‌ي‌ ِ جهاني – كه بي پشتيباني‌ي‌ ِ آن، امكان ِ پديدآوردن ِ اين تارنما و پي‌گيري‌ي ِ اين كوشش وجودنداشت – سپاس ِ صميمانه‌ي ِ خود را به مدير و كاركنان ِ آن نهاد، پيشكش‌مي‌كند كه متن ِ انگليسي ي ِ آن در آغاز ِ اين درآمد، جاي گرفت.

*
ويراستار براي آگاهي‌ي ِ خوانندگان ِ گرامي‌ي ِ اين تارنما، گُزينه اي از بررسي‌ي ِ آماري‌ي ِ كار ِ آن را در يك سال ِ پشت ِ سر، به گُفتاوَرد از نهاد ِ آمارگيري‌ي
WEBSTATS 4 U
در اين جا مي‌آورد.
درصد ِ آماري‌ي ِ بينندگان ِ تارنما در كشورهاي مختلف ِ جهان، به ترتيب ِ زير بوده است:
استراليا % 2/19
آمريكا % 2/15
ايران % 3/14
آلمان % 8/11
سوئد % 9/8
فرانسه % 3/6
كانادا % 2/3
انگلستان % 3/2
اميرنشينهاي ِ متّحد ِ عربي % 7/1
هلند % ½

جاهاي نامُعيّن % 3/3
ديگرْجاها (بر روي ِ هم) % 8/ 11
*
آخرين 10 نفر بيننده، به ترتيب از كشورهاي ِ آمريكا، نروژ، فرانسه، استراليا، آمريكا و استراليا بوده اند.
*
بر روي ِ هم، در اين يك سال، 19457 تن بيننده و خواننده‌ي ِ اين تارنما بوده‌اند.

*

شيوه ي ِ شماره گذاري ي ِ درآمدها از اين پس ديگرگون خواهدشد. شماره ي اين درآمد -- كه آن را نخستين درآمد سال دوم ِ كار ِ اين تارنما مي شماريم -- 2 : 1 است (يعني سال دوم، درآمد ِ يكم) و در درآمدهاي ِ پسين، رقم ِ سمت ِ چپ افزون خواهدشد.

Posted by Picasa<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?