Saturday, February 11, 2006

 

239. "چتر ِ گُل بر سر كشي اي مرغ خوشخوان غم مخور!"يادداشت ويراستار

استاد دكتر تورج پارسي در پيامي مهرآميز كه بدين دفتر فرستاده اند، از نشر درآمد ِ 238 و مژده ي جاي گرفتن ِ مجموعه ي درسهاي استاد اُكتار شِروُ در شبكه هاي رسانه ي جهاني ابراز خشنودي كرده و با يادكرد از يك رويداد، برخورد با كتاب و دانش و فرهنگ را در گذشته و حال سنجيده و براي بازنمودن ِ شادمانگي ي خويش از دستاوردهاي امروزين دانش و فن در خدمت انديشه و خِرَد و فرهنگ، سخن خواجه ي رندان و شاعران جهان، حافظ جاودانه را همراه با دسته گلي زيبا، شاباش اين خبر خوش در گستره ي ايران شناسي كرده اند.
با سپاس فراوان از رويكرد و مهرورزي ي استاد، متن ِ پيام ايشان را در پي مي آورم. ج. د.

Excellent Fresh News On Iranian Studies
"اين بوي ِ خوش ِ تازه، ما را هم سرمست كرد. به سايت ِ هاروارد وارد شده، درسها را بازنگريستم و يَتا اَهو گويان، شادمان بيرون آمدم.
سه ماه پيش، بانويي كه همسر يكي از استادان رشته ي جرّاحي است، پس از سالها دوري، به خاطر بيماري ِ مادرش به ايران رفت. ايشان تعريف مي كرد كه يكي از نزديكانشان خانه اي قديمي را از يكي از هم كيشان ما خريداري مي كند. خانه را بازسازي مي كنند. در هنگام فروريختن ديوار، كتابي را مي يابند كه بي گمان پنهان كرده بوده اند.
امّا امروزه به ياري ِ دستاوردهاي انساني، ديگر نيازي به آن نيست كه كتابي در نهانگاه ديواري به امانت گذاشته شود. با سپاس به مهرتان. تورج پارسي"<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?