Tuesday, January 06, 2015

 

میراث ایران / Persian Heritage- زمستان 1393- اغاز سال 2015 جهانی


شماره ی هفتاد و ششم فصلنامه ی فرهنگی ی میراث ایران در نیوجرزی انتشاریافت.
در این شماره، در میان طیفی از گفتارهای پژوهشی در گستره ی فرهنگ و ادب ایرانی، گفتار کوتاهی از نگارنده ی این یادداشت، در مورد چند کاربُرد نادرست رایج در گفتار و نوشتار ایرانیان امروز نیز، آمده است که متأسفانه به دلیلی فنّی نتوانستم در این جا بازنشرش دهم. خواننده ی گرامی، می تواند آن را در پایگاه میراث ایران در .شبکه ی جهانی، بیابد


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?