Thursday, August 14, 2014

 

کاربُردهای نادرست و شگفت در نوشتارهای فارسی ی امروز!


زبان، مانند هر پدیدار اجتماعی و فرهنگی ی دیگر، در فرارَوَند ِ کارکرد ِ خود، با کج رویها و ناروایی هایی رو به می شود که هرگاه زود و به هنگام، با چاره اندیشی و نقدی سازنده رو به رو نشود و به سامانمندی بازنگردد، می تواند ماندگار و زیانبار شود و برآیند کوششها و کُنشهای پیشنیان در درازنای هزاره ها ی پشت سر را  بر باد دهد و به نهادی آشفته و "آشی درهم جوش!" دیگردیسگی یابد!
*
با دریغ بسیار، باید گفت که زبان فارسی ی کنونی، با چنین بی وبند و باری ها و آشفته کاری هایی رو به روست و برخی از کاربران آن چنان ناخویشکارند که گویی نمی دانند این زبان، مرده ریگ ِ فردوسی ها، نظامی ها، سعدی ها، حافظ ها، مولوی ها، دهخدا ها،  فروزانفرها، همایی ها، بهارها، جمال زاده ها، هدایت ها، مُعین ها، نیما یوشیج ها، خانلری ها، علوی ها، اعتمادزاده ها. صفاها، یارشاطرها، فرامرزی ها،  دشتی ها، سعیدی ها، باستانی ها،اعتصامی ها، شاملوها، اخوان ها، ابتهاج ها، فرّخ زادها، حقوقی ها، دانشورها، بهبها نی ها، آلاحمدها، دولت آبادی ها، نجفی ها، گلشیری ها، حقوقی ها و صدها اختر تابناک دیگر در این سپهر فرهنگ و ادب، از این زمره است و هر فارسی  زبان امروزین، باید آن را همچون مردمک چشم خویش پاس بدارد و همانند گوهری شبچراغ، به آیندگان بسپارد. 
*
آشفتگی ها و  ناروایی هایی پدیدارشده در فارسی ی امروز، موردهای فراوان دارد که برشمردن همه ی آنها در این جا، خواست نگارنده نیست و تنها - نمونه وار - به سه تا از آنها اشاره می کنم: 
یک) راجب...، به جای راجع به ... که  به فراوانی در گزارشهای رسانه ها، گفتارها و کتابهای سالهای اخیر، به چشم می خورد.
 دو) لحاظ کردن...، به جای ِ  به شمار آوردن/ در شمارآوردن/ به دیده گرفتن./ در نظرگرفتن/ منظور داشتن.
  سه) دسترسی
 [dastrasi:]
 (با -ی ی مصدری به جای ی ِ یگانگی / وحدت
 [dastrasi]
که  متأسّفانه برخلاف نظر ِ مؤلف، در مرحله ی ویرایش، به لغت نامه ی دهخدا نیز راه یافته است!
چهار) پیشکی با -ی نسبت به جای پیشکش (اسم مصدر/ حاصل مصدر ِ مرکّب).
* * *
افزون بر یکایک ایرانیان د لسوز به حال زبان فارسی، امید می رود که فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بر پایه ی خویشکاری اش، برابرهایی درست و روشن و رسا برای این گونه ترکیب های غلط انداز و نادرست یا نامرغوب، پیشنهاد و معمول کند.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?