Tuesday, June 10, 2014

 

"شب بُخارا": ارج گزاری به خدمت ارزنده ی "علی دهباشی" در چند شهر ِ استرالیا


بر پایه ی فراخوان کانون های ایرانیان در شهرهای بریزبن، ادلاید و سیدنی، علی دهباشی، سردبیر ِ پویا و کوشای ماهنامه ی بُخارا، برای شرکت در همایشی با عنوان شب بُخارا که به خواست ِ ارج گزاری به خدمت ارزنده ی او ترتیب داده شد، به استرالیا آمد.
در این همایش، افزون بر سخنرانی ی شنیدنی و آموزنده ی میهمان ایرانیان با عنوان
  راز ِ ماندگاری ی ایران در طول تاریخ، فیلم مستندی ازسخت کوشی ی ناشر بُخارا در فرارَوند ِ تدوین و نشر این ماهنامه ی ارجمند و اگاهاننده ی ِ روزگارمان و دست و پنجه نرم کردن ِ او با انبوهی از دشواریها و بازدارنده های توان فرسا و تاب سوز، به نمایش درآمد که با پذیره ی ِ گرم ِ حاضران رو به رو شد و پرسشهای پُرشمار آنان و پاسخهای روشنگر و آگاهاننده ی سخنران را در پی داشت.
پخش فیلمی از بازخوانی ی چکامه ی شیوای زنده یاد مهدی اخوان ثالث (م. امید) با عنوان ِ ترا ای کهن بوم وبر دوست دارم! با صدای شاعر و نیز آواز ِ  مهرداد مهراد و مهدیّه محمّدخانی، بر جلوه و شکوه این شب ِ یادمانی، افزود.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?