Saturday, May 24, 2014

 

نمادهای ِ فرهنگ و ادب ِ کهن بُنیاد ِ ایرانی.


در سنگ نگاره های تختِ جمشید:
هیچ کس  خشمگین نیست.
 هیچ کس  سوار بر اسب نیست.
هیچ کس در حال تعظیم  دیده نمی شود. 
 در بین این صدها پیکره، حتی یک تن برهنه وجود ندارد.
 این ادب و فرهنگ بُنیادین ِ ماست :
خوشرویی- فروتنی- سرافرازی - قدرت و نجابت ...

فرستنده : ا. ر.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?